Online képzések és tudásanyagok drónozáshoz

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

BEVEZETÉS​

A jelen ÁSZF a Légtér.hu Kft. szolgáltatásainak szerződéses feltételeit rendezi. Kérjük, hogy az ÁSZF-et alaposan olvassa át és esetleges kérdéseivel még a szolgáltatás megrendelése előtt keressen minket a legter@legter.hu email címen.

Legfontosabb tudnivalók:

 1. A Felhasználó felelőssége: A Légtér.hu Kft. a szolgáltatásai során mindig kellő gondossággal és a hatályos jogszabályok alapján jár el, azonban a Felhasználónak saját magának kell gondoskodnia arról, hogy megfeleljen a drónhasználat aktuális követelményeinek.
 2. A Szolgáltató nem hatóság és nem vizsgaközpont: A Szolgáltató nem folytat le hatósági eljárást (például: UAS- művelet engedélyeztetése), és nem végez távpilóta-képesítéshez szükséges vizsgát. A Honlap nem hatósági ügyintézési felület.
 3. Szerzői jogok védelme: A Légtér.hu Kft. által a honlapon megosztott és online elérhető tartalmak mindegyike jogi védelem alatt áll. Ezek felhasználása csak az ÁSZF-ban írtak szerint lehetséges. A jogellenes felhasználás automatikusan jogi lépéseket von maga után.
 4. Az ÁSZF felépítése: Az ÁSZF első felében a szolgáltatások közös szabályai, a második felében az egyes szolgáltatások további rendelkezései olvashatók. Ha a Felhasználó fogyasztónak minősül, akkor rá az ÁSZF 1. számú mellékletét is alkalmazni kell.

Adatkezelés: A szolgáltatások során történő személyes adatok kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztatóban olvashat, amely [itt] érhető el.

SZOLGÁLTATÓ

Az ÁSZF-ben leírt és a honlapon elérhető szolgáltatásokat a Légtér.hu Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság nyújtja. A Szolgáltató adatai és elérhetőségei:

 • cégnév: Légtér.hu Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Légtér.hu Kft.; jogi forma: jogi személy, korlátolt felelősségű társaság);
 • székhely/postai cím és a panaszügyintézés helye: 1112 Budapest, Kőérberki út 36/A.;
 • cégjegyzékszám: Cg. 01-09-272264 (nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28.; levelezési cím: 1363 Pf. 17; központi telefonszám: +36 1 354 4800; email cím: ft.cegbirosag@birosag.hu);
 • adószám: 25387959-2-43 (statisztikai számjel: 25387959-7112-113-01;
 • bankszámlaszám: 10400140-50526866-56901001 (bankszámlavezető bank neve, címe: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., 1095 Budapest,Lechner Ödön fasor 9.);
 • képviseli: Tuzson Gergely ügyvezető önállóan és Csipak-Török Ágnes ügyvezető önállóan;
 • honlap: https://legter.hu/ (a tárhelyszolgáltató adatai: cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság; székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.; email cím: support@tarhely.eu);
 • email-cím: legter@legter.hu;
 • telefonszám: +36704505960.
 • A Szolgáltató nem áll magatartási kódex hatálya alatt.

KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

AZ ÁSZF-BEN HASZNÁLT FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

 1. ÁSZF: a Szolgáltató által közzétett, mindenkor hatályos és a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételek annak minden mellékletével együtt.
 2. Bizalmas adat: a szolgáltatáshoz vagy egyébként a Szolgáltató gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó titkos adat (üzleti titok és know-how), függetlenül annak megjelenési/tárolási formájától. Bizalmas adat például a Felhasználónak nem nyilvánosan tett ajánlat, valamint a Szerződésnek az ÁSZF-fel nem érintett és nem nyilvános rendelkezései.
 3. jogszabályi követelmények: az adott szolgáltatásra vonatkozó releváns jogszabályi, hatósági, szakmai és alkalmassági követelmények együttesen.
 4. eljárási költség: az adott szolgáltatás kapcsán minden költség, amely a hatósági eljárással, valamint a légiforgalmi szolgáltató előtti eljárással kapcsolatban merült fel, és amely nem minősül megbízási díjnak vagy a Szolgáltató által meghatározott költségnek (például: illeték, igazgatási szolgáltatási díj, szakhatósági díj, továbbá jogi képviselet díja, másolási, utazási és postaköltség).
 5. Felhasználó: a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy.
 6. felhasználói fiók: a Honlapon az online szolgáltatás igénybevétele érdekében, regisztrációt követően létrehozott fiók.
 7. hatóság: az adott szolgáltatás kapcsán illetékes légiközlekedési hatóság, katonai légügyi hatóság (ideértve a szakhatóságot és az ügyben eljáró illetékes más hatóságot is), valamint az illetékes légiforgalmi szolgáltató.
 8. hatósági eljárás: az adott szolgáltatással kapcsolatban a hatóság előtt folyó közigazgatási hatósági eljárás, valamint a légiforgalmi szolgáltató előtt folyó eljárás.
 9. Honlap: a Szolgáltató által üzemeltetett honlapok (például: legter.hu, oktatas.legter.hu, terkep.legter.hu) és közösségi médiafelületek (például: Youtube-csatorna, Facebook-oldal, LinkedIn-profil, Instagram) együttesen.
 10. kár: a szerződéses kötelezettségszegés nyomán felmerült, vagy egyébként a Szolgáltatót vagy a Felhasználót ért kártérítés, kártalanítás, elmaradt vagyoni előny, bírság, eljárási költség (például: illeték, díj), jogi képviselet díja és egyéb, a kárrendezés vonatkozásában felmerülő költség (jellemzően: másolási, utazási és postaköltség) együttesen.
 11. online szolgáltatás: a Szolgáltató azon szolgáltatásai, amelyek a Honlapon keresztül, regisztrációt követően érhetők el (például: online kurzusok, légtérkereső térkép).
 12. Szellemi tulajdon: a Szolgáltatót megillető szerzői jogi vagy iparjogvédelemben részesíthető művek együttesen, függetlenül attól, hogy milyen adathordozón szerepelnek vagy, hogy a jogi védelem ezeken ténylegesen fennáll-e. Szellemi tulajdonnak minősülnek különösen az alábbiak:
  • az UAS-művelettel vagy annak hatósági engedélyeztetésével összefüggésben, egyedi megrendelésre készített szakmai anyagok (például: ajánlat, tanácsadás, előzetes felmérés, kockázatelemzés, értékelés, hatósági eljárásban beadott kérelem és mellékletei);
  • az online szolgáltatások során – ingyenesen vagy díjfizetés ellenében – a Felhasználóval megosztott tartalmak (például: UAS-művelettel kapcsolatos kurzus, kérdéssor/próbateszt, ábra, illusztráció, animáció, szakcikk, hangfájl, videó, egyéb informatív anyag);
  • az online szolgáltatások részét képező vagy azok működését segítő saját szoftver és adatbázis (például: légtérkereső térkép);
  • a Honlap egésze és az azon a Szolgáltató által feltüntetett vagy megosztott szöveg (például: leírás, összefoglaló, ismertető, blogposzt), kép, grafika, animáció, videó;
  • a Szolgáltató védjegye, logója, szlogenje.
 13. Szerződés: a Felhasználó által megrendelt szolgáltatás visszaigazolásában szereplő információk és az ÁSZF együttesen.
 14. UAS-művelet: az UAS-sal végzett légiközlekedési tevékenység, amely lehet gazdasági célú UAS-művelet (például: filmforgatás, sajtótermék előállítása, kereskedelmi célból végzett képfelvétel készítése), vagy szabadidős célú UAS-művelet (például: kedvtelési célú drónhasználat). Az „UAS” a pilóta nélküli légijármű-rendszer rövidítése, amely egyszerre jelenti a pilóta nélküli légi járművet és az azt távolról vezérlő berendezést.
 15. Visszaigazolás: a Felhasználó által megrendelt szolgáltatás emailen történő visszaigazolása a Szolgáltató részéről, amely tartalmazza a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi rendelkezéseket (például: a szolgáltatás megnevezése, mennyisége, ára, a Felhasználó számlázási adatai).
 16. A „pontatlan” kifejezés alatt a „nem valós”, „hiányos”, „hibás”, „téves”, „értelmezhetetlen” és hasonló fordulatokat, míg a „pontos” kifejezés alatt a „valós”, „hiánytalan”, „hibátlan”, „értelmezhető” és hasonló fordulatokat is érteni kell.
 17. A napokban megadott időtartam alatt naptári napot kell érteni.
 18. ITM rendelet: a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról szóló 6/2021. (II. 5.) ITM rendelet (illetve a helyébe lépő jogszabály).
 19. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (illetve a helyébe lépő jogszabály).

A SZOLGÁLTATÁS ÉS SZERZŐDÉS

 1. A szolgáltatás megrendelése: A Felhasználó a szolgáltatást a Honlapon keresztül rendelheti meg az adott szolgáltatás kiválasztásával és az erre szolgáló űrlap által kért adatok megadásával. Az űrlap figyelmeztet a kötelezően kitöltendő mezőkre vagy nem megfelelően kitöltött adatokra. Ha a szolgáltatás előzetesen felhasználói fiók létrehozásához (regisztrációhoz) kötött, akkor meg kell adni a felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatokat is.
 2. Adatok javítása: A pontatlan adatokat, valamint a kiválasztott szolgáltatást a megrendelés elküldése előtt lehet módosítani. A megrendelést követő adatjavítási igényt a Szolgáltatónak küldött email útján haladéktalanul jelezni kell.
 3. A megrendelés véglegesítése: A megrendelés véglegesítéséhez és elküldéséhez a megfelelő négyzetek bejelölésével el kell fogadni az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá rá kell kattintani a megrendelést véglegesítő – „Megrendelem”, „Küldés” vagy hasonló – gombra. A szolgáltatás megrendelése díjfizetési kötelezettséget von maga után, amelyre az űrlap is figyelmeztet (ez alól kivételt képeznek a díjfizetés nélkül igénybe vehető online szolgáltatások).
 4. A Szerződés létrejötte: Online szerződéskötés esetén a Felhasználó minősül ajánlattevőnek. A Szerződés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltatótól megérkezik a Felhasználóhoz a Visszaigazolás. A Visszaigazolással a Szolgáltató elfogadja a szerződéskötésre tett ajánlatot. A Szolgáltató a Visszaigazolást a szolgáltatás megrendelésének beérkezését követő 48 órán belül küldi meg a Felhasználónak. A Szerződés elektronikus úton kötött, nem írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató iktat és az utólag hozzáférhető. A Szerződés iktatása száma a [megrendelés azonosítószáma]. A Szerződés nyelve magyar.
 5. A Szerződés az ÁSZF-ből és a Visszaigazolásból áll: az ÁSZF tartalmazza a szolgáltatásokra vonatkozó általános rendelkezéseket, a Visszaigazolás pedig a kiválasztott szolgáltatásra vonatkozó egyedi rendelkezéseket. A Visszaigazolásban nem szereplő kérdésekben az ÁSZF irányadó. Ha a Visszaigazolás és az ÁSZF között ellentmondás van, akkor az ellentmondás kapcsán a Visszaigazolás irányadó.
 6. Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy:
  • az ÁSZF-et elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el;
  • a részéről megadott adatok pontosak;
  • a Szolgáltatás kapcsán megfelel a rá irányadó jogszabályi követelményeknek;
  • a magyar jog szerint jogképes személy, szerződéskötési képességében nem korlátozott, továbbá részéről a Szerződés megkötésének nincs jogi akadálya és ahhoz harmadik személy hozzájárulására vagy jóváhagyására nincs szükség.
 7. A szerződéskötéssel kapcsolatos korlátozások:
  • A Szerződésnek nem képezi részét a felek korábbi üzleti kapcsolatában, vagy a szolgáltatással érintett üzletágban egyébként széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott gyakorlat vagy szokás (hivatkozás a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésre). A Szerződés, annak létrejöttével felvált a felek között korábban és a Szerződés tárgyában esetlegesen létrejött minden megállapodást.
  • A Szolgáltató a saját üzleti érdekeire és Bizalmas adatainak védelmére tekintettel jogosult a Szerződés megkötését megtagadni abban az esetben, ha a Felhasználó a szolgáltatással egyező, vagy azzal nagymértékben hasonló üzleti tevékenységet végez, vagy ilyenben érdekelt.
  • A Szerződésnek a szolgáltatás és annak díja közötti, feltűnő értékaránytalanságra alapozott megtámadása kizárt (kivéve, ha a Felhasználó fogyasztónak minősül).
 8. Fogyasztóvédelem: A fogyasztóvédelmi rendelkezések és az ÁSZF egyéb rendelkezései közötti eltérés esetén az előbbiek irányadók. A Felhasználó akkor tekinthető fogyasztónak, ha természetes személy és a megrendelt szolgáltatást nem a szakmája, foglalkozása, üzleti tevékenysége kapcsán kívánja igénybe venni (ilyenek például a gazdasági célú UAS-műveletek), hanem szabadidős célra. Ha a Felhasználó nem fogyasztó, akkor a Szerződés vállalkozások közötti szerződésnek minősül és arra az ÁSZF fogyasztóvédelmi szabályai nem irányadók.
 9. Titoktartás: A Felhasználó (ideértve annak jogutódját és a Felhasználó nevében eljáró más személyt is) köteles a Szolgáltató részéről átadott Bizalmas adatot a hozzáféréstől kezdődően időkorlátozás nélkül megőrizni. A Felhasználó a Bizalmas adatot a Szolgáltató által megjelölt céltól eltérő célra sem közvetve, sem közvetlenül nem használhatja fel, továbbá illetéktelen személy (nyilvánosság) részére nem adhatja át és nem teheti hozzáférhetővé. Ha Felhasználó nem fogyasztó és üzleti titkot közöl a Szolgáltatóval, akkor a titoktartási kötelezettség megfelelően irányadó a Szolgáltatóra is. Nem minősülnek a titoktartási kötelezettség megsértésének az alábbi esetek:
  • a Bizalmas adatot a szolgáltatás kapcsán és hatósági eljárásban közlik a hatósággal;
  • a Bizalmas adat közlését jogszabályi követelmény, hatósági döntés vagy bírósági határozat írja elő;
  • a Bizalmas adat olyan harmadik személy tudomására jutott, akinek arra a Szerződés megfelelő teljesítésének ellenőrzésére van szüksége, és aki szakmai vagy szerződéses alapon titoktartásra kötelezett;
  • a Bizalmas adat bizonyíthatóan nem a Felhasználó hibájából, mulasztásából vagy szerződésszegésének következtében került harmadik személy tudomására vagy nyilvánosságra;
  • a Bizalmas adat az átadás vagy átvétel időpontjában már nem minősül a Bizalmas adatnak.
 10. Értesítési kötelezettség: A felek kötelesek egymással együttműködni és egymást minden olyan akadályról, körülményről késedelem nélkül értesíteni, amely a Szerződés teljesítése szempontjából lényeges, például a következő esetekben: értesítési cím megváltozása, továbbá a felhasználó fiók, a Szellemi tulajdon vagy a Bizalmas adat kapcsán észlelet illetéktelen vagy jogosulatlan tevékenység. Az értesítési cím megváltozásának bejelentéséig a másik fél az addig használt értesítési címet jogosult használni.
 11. Kapcsolattartás: A felek postai úton, emailben és videóhívás útján jogosultak egymás felé nyilatkozni.
  • Postai levél: A postai levelet ajánlottan és tértivevénnyel kell megküldeni kell megküldeni és az a tértivevény szerinti napon minősül kézbesítettnek (az átvétel megtagadása esetén a kézbesítés megkísérlésének napján; „nem kereste” jelzés esetén a kézbesítés 2. megkísérlésének napját követő 5. munkanapon; „ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzés esetén a kézbesítés megkísérlésének napját követő 5. munkanapon).
  • Email: Az e-mail az olvasási visszaigazolás szerinti időpontban minősül kézbesítettnek. Olvasási visszaigazolás és kézbesítési problémát jelző rendszerüzenet hiányában az email a megküldésétől számított 72 óra elteltével minősül kézbesítettnek. Az email törzsszövege és az sms nem minősül írásbeli nyilatkozatnak, a közösségi médiafelületen keresztül küldött üzenet nem minősül emailnek.
  • Videóhívás: A videóhívás követő 1 munkanapon belül a videóhívás teljes felvételét vagy a videóhívás során elhangzott lényeges nyilatkozatokat email útján meg kell küldeni a másik fél részére.
 12. A Szerződés módosítása: A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF-et a Honlapon való közzétételtől számított 15. naptól megkötött Szerződésre kell alkalmazni. A már létrejött Szerződés módosítása a Visszaigazolásban szereplő egyedi rendelkezések közös módosításával lehetséges.
 13. A Szerződés hatálya és az irányadó jog: A Szerződés időbeli hatálya a szolgáltatás teljesítéséhez igazodik. A Szerződésre a magyar jog irányadó, a Szerződésben nem rendezett kérdésekben a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok irányadók. Ha a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen/hatálytalan lenne, vagy azzá válna, akkor az érvénytelen/hatálytalan rész nem hat ki az egész Szerződésre (kivéve akkor, ha az érvénytelen/hatálytalan rész nélkül a felek a Szerződést nem kötötték volna meg). Ilyen esetben a felek az érvénytelen/hatálytalan részt olyan rendelkezéssel pótolják, amely az érvénytelen rész jogi/gazdasági céljához a legközelebb áll.
 14. Vitarendezés: A felek a Szerződés nyomán fennálló jogvitájukat elsődlegesen békés, peren kívüli tárgyalás útján kötelesek megkísérelni rendezni, amelyre legalább 30 napot biztosítanak. A jogvita peres úton történő eldöntésére a felek kikötik a magyar bíróságok kizárólagosan joghatóságát, továbbá a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekre a [Budai Központi Kerületi Bíróság], a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekre a [Székesfehérvári Törvényszék] illetékességét. Szerzői jogi jogvita esetén a felek jogosultak a Szerzői Jogi Szakértő Testülettől (SZJSZT) szakvéleményt kérni, illetve a SZJSZT-n belül működő egyeztető testület eljárását kezdeményezni. Ebben az esetben a Felek lehetőség szerint kérik az eljáró szervet az eljárási iratok bizalmas kezelésére.

A KUPONKÓD BEVÁLTÁSA

 1. Egyes szolgáltatások esetében lehetőség van arra, hogy a szolgáltatás megrendelése során a Felhasználó beváltsa a Szolgáltató promóciós partnereitől vagy a Szolgáltató marketingkampánya során megszerzett kupont. A kupon beváltásával a szolgáltatás díja a kuponon szereplő összeggel csökken.
 2. A kuponra való jogosultságot, a kupon megszerzésének és beváltásának feltételeit a Szolgáltató határozza meg, és azokat a Honlapon, hírlevélben vagy a Felhasználónak küldött rendszerüzenetben közzéteszi.
 3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a kupont az érvényességi idő lejárta előtt, indokolás nélkül visszavonja vagy érvénytelenítse. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az ÁSZF-et megszegő Felhasználó kuponjának érvényesítését vagy beváltását visszautasítsa.
 4. Korlátozások: A kupon az érvényességi idő lejártát követően nem váltható be. A szolgáltatás megrendelése során csak egy kupon váltható be, a kuponok egymással vagy más kedvezménnyel nem vonhatók össze. A kupon eljárási költségre nem váltható be. A kupon nem minősül pénzkövetelésnek, ezért a Szolgáltató részéről fennálló követelés értékébe nem számítható be. A kupon értéke készpénzre nem váltható. Ha a kupon megjelöli azt a szolgáltatást, amelyre az beváltható, akkor a kupon más szolgáltatásra nem váltható be. A kupon pótlását a Szolgáltató nem köteles biztosítani.

A SZOLGÁLTATÁS AJÁNDÉKOZÁSA

 1. Egyes szolgáltatások esetében az erre szolgáló négyzet bejelölésével lehetőség van arra, hogy a szolgáltatást ajándékba adják harmadik személy részére. Ebben az esetben az ajándékozónak csak a számlázáshoz szükséges adatait kell megadnia, a megajándékozottnak pedig csak a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatait. Az ajándékozó a Visszaigazolással együtt kapja meg az ajándékkártyát, amelynek beváltásával a megajándékozott igénybe veheti a szolgáltatást.
 2. Mind az ajándékozó, mind a megajándékozott Felhasználónak és szerződő félnek minősül azzal, hogy az ÁSZF rendelkezéseit csak az adott szolgáltatás tényleges igénybevétele mértékéig kell az ajándékozóra, illetve a megajándékozottra alkalmazni. Jellemzően a szolgáltatás megrendelésével és a számlázással kapcsolatos rendelkezéseket az ajándékozóra, a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos rendelkezéseket a megajándékozottra, az egyéb (például: felelősség-korlátozás, Szellemi tulajdon védelme) előírásokat pedig mindkét félre alkalmazni kell. Az ajándékozó a Visszaigazolás megérkezésével válik szerződő féllé, a megajándékozott pedig az ajándékkártya beváltásával.
 3. Ajándékkártya beváltása: Az ajándékkártyát [az adott szolgáltatásnál írt // az azon szereplő] érvényességi időn belül [időtartam, pl. „1 éven belül” vagy konkrét dátumig] lehet beváltani a Szolgáltatónál [milyen módon?]. Az ajándékkártya tetszőleges személyre átruházható. Az ajándékkártya beváltásakor a megajándékozottnak el kell fogadnia az ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót, ezek hiányában a megajándékozott nem jogosult igénybe venni a szolgáltatást. [visszatérítés?]
 4. Korlátozások: Az ajándékkártya az érvényességi idő lejártát követően nem váltható be és a szolgáltatás díja nem követelhető vissza. Az ajándékkártyával megvásárolt szolgáltatás készpénzre nem váltható. Ha az ajándékkártya megjelöli azt a szolgáltatást, amelyre az beváltható, akkor az ajándékkártya más szolgáltatásra nem váltható be. Az ajándékkártya pótlását a Szolgáltató nem köteles biztosítani [VAGY: csak külön díj felszámítása ellenében pótolja]. Ha az ajándékkártyával ismeretlen személy visszaélt, akkor a Szolgáltató az ajándékozó Felhasználóval szemben jogosult jogi eljárást kezdeményezni.

SZÁMLÁZÁS

 1. A Honlapon szereplő árak és díjszabások tájékoztató jellegűek, azok forintban értendők, a belföldi ÁFA-t tartalmazzák, de nem tartalmazzák az esetleges eljárási költséget. Az árváltoztatás jogát a Szolgáltató a Visszaigazolás megküldéséig fenntartja, ideértve azt az esetet is, ha a Honlapon előzetesen nyilvánvalóan hibás (például: 0 Ft-os vagy 1 Ft-os) ár került feltüntetésre.
 2. A szolgáltatás díjának megfizetése: A szolgáltatás díját bankkártyával (Barion) történő fizetés esetén megrendeléskor vagy átutalás esetén 8 napon belül kell megfizetni. A szolgáltatás díjának megfizetése a szolgáltatás igénybevételének feltétele. A díj a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírással tekinthető megfizetettnek.
 3. Fizetés banki átutalás útján: Banki átutalás esetén a szolgáltatás díját, illetve a számlán feltüntetett egyéb költségeket a Szolgáltatónak a számlán jelzett bankszámlaszámára kell megfizetni, a közleményrovatban fel kell tüntetni a megrendelés azonosítószámát.
 4. Fizetés bankkártyával a Barion rendszerén keresztül: A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A bankkártyával történő fizetés minden esetben forintban történik (a szolgáltatás díja forintban kerül jóváírásra). A nem forintban (devizában) vezetett bank- vagy hitelszámlához tartozó bankkártyával történő fizetés esetében a devizáról forintra váltást a Felhasználó kártyakibocsátó bankja végzi el az általa alkalmazott árfolyamon, amelyre a Szolgáltatónak nincs ráhatása. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el.
 5. Fizetés bankkártyával a SimplePay rendszerén keresztül: [SimplePay is lehet fizetni?]
 6. Számla kiállítása: A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásról elektronikus számlát állít ki és küld meg emailben a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak. A Szolgáltató a Honlapon közzétett adminisztrációs díjat jogosult felszámolni abban az esetben, ha a Felhasználó az elektronikusan kiállított számlát postai úton kéri kézbesíteni, vagy a Szolgáltató által használt számlázási programtól eltérő számlázási módot igényel (például: a Felhasználó által használt vállalatirányítási rendszerben történő adatrögzítés miatt).
 7. A szolgáltatás díjának érvényesíthetősége: Ha a Szerződés a szolgáltatás teljesítése előtt szűnt meg, a Szolgáltató a szolgáltatás díjának a tevékenységével arányos részét jogosult kiszámlázni. A Szolgáltató a díjra akkor is jogosult, ha az eljárása nem vezetett eredményre, kivéve, ha felróhatóan járt el.
 8. Késedelmi kamat: Késedelmes fizetés esetén a Felhasználó köteles a szolgáltatás díja után a mindenkori jegybanki alapkamat +4% mértékű késedelmi kamatot fizetni minden késedelemmel érintett nap után.

A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE

 1. A Szerződés jogi jellege: A Szerződéssel a Felhasználó és a Szolgáltató között eseti megbízási jogviszony jön létre, ami alapján a Szolgáltató csak arra vállal kötelezettséget, hogy a szolgáltatást a hatályos jogszabályi követelmények szerint, szakszerűen és kellő gondossággal nyújtja a Felhasználó részére. A Szolgáltató csak akkor tartozik felelősséggel a Felhasználó felé, ha felróhatóan járt el a szolgáltatás során (azaz nem a jogszabályi követelményeknek és az adott helyzetben elvárható magatartásnak megfelelően). Ebből következően a Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a szolgáltatás nyomán a Felhasználó például megkapja egy UAS-művelet hatósági engedélyét vagy sikeresen elvégzi a távpilóta-képzés vizsgáját.
 2. A Szolgáltató nem hatóság és nem vizsgaközpont: A Szolgáltató nem folytat le hatósági eljárást (például: UAS- művelet engedélyeztetése), nem végez távpilóta-képesítéshez szükséges vizsgát, továbbá nem jár el a Felhasználó és a hatóság közötti közvetítőként vagy jogorvoslati fórumként sem. A Honlap nem hatósági (ügyintézési) felület, a Honlap és a hatóságok honlapjai között nincs kapcsolat.
 3. A Szerződés csak a Visszaigazolásban meghatározott szolgáltatásra vonatkozik: A Szerződés nem terjed ki a szolgáltatáshoz egyébként kapcsolódó/kapcsolható hatósági eljárásokban való közreműködésre vagy a hatóság előtti nyilatkozattételre. Például:
  • a távpilóta-képesítés megszerzését elősegítő kurzus nem foglalja magában az UAS-művelet hatósági engedélyeztetését;
  • az UAS-művelet hatósági engedélyeztetése nem foglalja magában a soron kívüli eljárás kezdeményezését, vagy a hatósághoz benyújtott kérelem állapotára vonatkozó tudakozódást;
  • a szakmai konzultáció nem foglalja magában a Felhasználóval szemben – a szakmai konzultáció tárgyához egyébként kapcsolódó – hatósági ellenőrzésben való részvételt.
 4. A Honlapon (közösségi médiában) közzétett tartalom: A szolgáltatással kapcsolatban a Honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul és illusztrációként szolgálnak, azok nem értelmezhetők szó szerint, továbbá semmilyen összefüggésben nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak, ajánlásnak, tanácsadásnak, valamint semmilyen jogcímen nem képezhetik alapját a Szolgáltatóval szembeni követelésnek. A Szolgáltató által a Honlapon és a közösségi médiafelületeken (adminisztrátorként vagy egyébként) közzétett tartalom csak akkor képezi a szolgáltatás részét, ha az a szolgáltatás tartalmából és céljából egyértelműen következik és a Szolgáltató ekként hivatkozik rá.
 5. A Honlap és az online szolgáltatás karbantartása: A Szolgáltató jogosult a Honlap és az online szolgáltatások elérhetőségét ideiglenesen korlátozni vagy elérhetetlenné tenni fejlesztés, karbantartás vagy jogszabályi, bírósági, hatósági előírás, továbbá előre nem láthatóan jelentkező hiba esetén. A karbantartás jellemzően az éjszakai órákban történik a karbantartás időtartama maximum 3 óra. A karbantartás okáról, időpontjáról és várható időtartamáról a Szolgáltató legkésőbb a karbantartást megelőző 2 nappal értesíti a Felhasználót rendszerüzenetben vagy a Honlapon keresztül.
 6. A Honlap és az online szolgáltatás hibajavítása: A nem előre tervezett hibajavításról a Szolgáltató lehetőség szerint értesíti a Felhasználót. A Honlap működése során tapasztalt hibát a Felhasználó emailen jelezheti a Szolgáltatónak. A hibabejelentést a Szolgáltató 24 órán belül megválaszolja, és tájékoztatja a Felhasználót a hibaelhárítással kapcsolódó tudnivalókról, valamint szükség esetén felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot további információkérés érdekében.
 7. Alvállalkozók közreműködése: A Szolgáltató jogosult az egyes szolgáltatásai teljesítéséhez alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni (például: kurzusanyagok készítése, kurzusok megtartása céljából). A közreműködők eljárásáért a Szolgáltató úgy felel, mintha maga a Szolgáltató járt volna el.

A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE

 1. A Felhasználó a szolgáltatást és az azokon keresztül megszerzett információkat saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Az online szolgáltatások igénybevételéhez szükséges informatikai eszközöket és technikai feltételeket (például: webkamerával ellátott számítógép, széles sávú internetelérés, a szükséges szoftverek telepítése) a Felhasználónak kell biztosítania saját költségén és kockázatára.
 2. A megrendelt online szolgáltatás igénybevétele a hozzáférés idején belül a Felhasználó felelőssége. A Szerződés megszűnésével a Felhasználó nem jogosult az online szolgáltatást a továbbiakban igénybe venni akkor sem, ha a hozzáférés ideje vagy az előfizetés anélkül járt le, hogy a Felhasználó az online szolgáltatást igénybe vette volna (például: a kurzust nem nézi meg, vagy nem használja a légtérkereső-térképet). Ilyen esetekben a Felhasználó nem jogosult díjcsökkentésre (kompenzációra) vagy kártérítésre.
 3. Információadás: A Felhasználó köteles a Szerződés teljesítéséhez (a Szolgáltató megítélése szerint) szükséges minden információt pontosan megadni. A Szolgáltató nem ellenőrzi a megadott információk pontosságát, továbbá azt sem, hogy a Felhasználó megfelel-e a szolgáltatással érintett tevékenységre vonatkozó jogszabályi követelményeknek.
 4. Felelősség a fiókhozzáférési adatokért: A felhasználói fiók létrehozásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy köteles erős jelszót és biztonságos internetkapcsolatot használni. A Felhasználó a fiókhozzáférési adatait, vagy egyébként az online szolgáltatáshoz használt azonosítókat harmadik félnek nem adhatja át. A Felhasználó felelős azért, hogy a felhasználói fiók bejelentkezési adatait bizalmasan kezelje és az online szolgáltatásokat biztonságos módon használja.
 5. Felhasználói magatartás:
  • A Felhasználó a Honlapon vagy az online szolgáltatások során nem tölthet fel, illetve nem oszthat meg olyan tartalmat, amely jogsértő, harmadik személy jogát sérti, szeméremsértő, obszcén vagy egyébként jóerkölcsbe vagy jóízlésbe ütköző, vagy (amennyiben az szükséges) az érintett hozzájárulása nélkül került rögzítésre.
  • A Felhasználó magatartása az online szolgáltatás nyújtását, illetve abban más felhasználók részvételét nem zavarhatja vagy akadályozhatja. A Felhasználó nem tanúsíthat a közízléssel össze nem egyeztethető, az emberi méltóságot sértő vagy egyébként más felhasználókat zavaró, vagy akadályozó magatartást.
  • Az ilyen és ehhez hasonló esetekben a Szolgáltató jogosult az online szolgáltatásból a Felhasználót kizárni vagy részvételét korlátozni akkor, ha az egy alkalommal történő figyelmeztetés ellenére a Felhasználó nem hagy fel a szerződésszegő magatartásával. A felfüggesztés vagy kizárás idejére a Felhasználó nem jogosult díjcsökkentésre (kompenzációra) vagy kártérítésre. Ismételt felfüggesztés vagy kizárás esetén a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést.
 6. A felhasználói fiók felfüggesztése: A Szolgáltató jogosult a felhasználói fiókot felfüggeszteni és az online szolgáltatásokhoz hozzáférést korlátozni szerződésszegésre utaló körülmény (például jogosulatlan felhasználás vagy tiltott tevékenység) áll fenn. A felhasználói fiók felfüggesztése az eset kivizsgálásáig tart [időbeli korlát?]. A felfüggesztés idejére a Felhasználó nem jogosult díjcsökkentésre (kompenzációra) vagy kártérítésre.
 7. A felhasználói fiók megszüntetése:
  • A Felhasználó felelős a felhasználói fiókba általa feltöltött tartalomért, valamint azokról a biztonsági másolat készítéséért. A felhasználói fiók bármely okból történő megszüntetése esetén a Szolgáltató jogosult a felhasználói fiókban rögzített adatokat haladéktalanul törölni. Az ilyen adattörlés nyomán a Felhasználó nem jogosult díjcsökkentésre (kompenzációra) vagy kártérítésre.
  • A Szolgáltató jogosult a felhasználói fiókot és az online szolgáltatásokhoz hozzáférést megszüntetni szerződésszegésre utaló körülmény (például jogosulatlan felhasználás vagy tiltott tevékenység) esetén, amely egyúttal a Szerződés megszegésére alapozott azonnali hatályú felmondásnak minősül. A felhasználói fiók megszüntetése esetén a Felhasználó nem jogosult díjcsökkentésre (kompenzációra) vagy kártérítésre.

FELELŐSSÉG-KORLÁTOZÁS

A szolgáltatással kapcsolatban általánosságban: A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználót ért azon kárért vagy eljárási költségért, amely az alábbi esetekben merül fel (a lista példálózó jellegű):

 1. A Felhasználó nem felel meg a szolgáltatással érintett tevékenységre vonatkozó jogszabályi követelményeknek, vagy a szolgáltatás nyomán végzett tevékenységét nem a jogszabályi követelményeknek megfelelően végzi.
 2. A szolgáltatás teljesítési időpontját követően a jogszabályi követelmények vagy a hatóság jogértelmezése megváltoztak és emiatt a Felhasználó kár vagy egyéb hátrány éri.
 3. A szolgáltatás igénybevétele nyomán a Felhasználó által várt üzleti előny elmarad.
 4. A Felhasználó nem, pontatlanul vagy késedelmesen szolgáltat adatot a Szolgáltató részére (ideértve azt az esetet is, amikor a Szolgáltatónak küldött üzenet a Szolgáltatón kívül álló okból nem, vagy nem megfelelően kerül kézbesítésre, például téves címzés miatt).

Az online szolgáltatással és a Honlap használatával kapcsolatban: A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználót ért azon kárért vagy eljárási költségért, amely az alábbi esetekben merül fel (a lista példálózó jellegű):

 1. A Felhasználó informatikai eszközeinek (internetkapcsolatának) nem megfelelő vagy nem biztonságos működése miatt a Felhasználó nem tud hiba nélkül hozzáférni a szolgáltatáshoz, ideértve azt az esetet is, amikor a Felhasználónak küldött üzenet (például: Visszaigazolás, karbantartásról szóló rendszerüzenet) a Szolgáltatón kívül álló okból nem, vagy nem megfelelően kerül kézbesítésre, így például:
  • a Felhasználó email fiókja telített, elérhetetlen, hibásan vagy egyáltalán nem működik;
  • a Felhasználó emailszolgáltatója a Szolgáltató emailjét levélszemétként azonosítja;
  • a Felhasználó internet- vagy emailforgalmát az internet-, email- vagy közműszolgáltató, illetve hatóság vagy bíróság korlátozza.
 2. A Felhasználó informatikai eszközeinek (internetkapcsolatának) nem megfelelő vagy nem biztonságos működése miatt a Felhasználót adatvesztés, vagy egyéb hátrány éri, illetve a Felhasználó felhasználói adatai illetéktelen kezekbe kerülnek.
 3. A Felhasználó közmű-, internet-, emailszolgáltatója, vagy más (például: videóhívás-alkalmazást biztosító) szolgáltató bármely jogcímen díjat vagy költséget számít fel a Felhasználónak. A lehetséges díjakról vagy költségekről az adott szolgáltató tud tájékoztatást adni.
 4. Az online szolgáltatás vagy a Honlap nem, vagy nem megfelelően érhető el:
  • a Felhasználó vagy a Szolgáltató közmű-, internet-, emailszolgáltatója, vagy más (például: videóhívás-alkalmazást biztosító) szolgáltató körében felmerült ok miatt;
  • a Honlap karbantartása, hibajavítása alatt;
  • a Szolgáltató érdekkörén kívül eső, előre nem látható és elháríthatatlan esemény (vis maior) bekövetkezése miatt. Ide értendő például a Honlap ellen intézett olyan támadás, amely az elvárható biztonsági védelmet meghaladja, továbbá a jogszabályi követelmények olyan mértékű változása, amely miatt a szolgáltatást eltérő módon, vagy korlátozottan vagy egyáltalán nem lehet a továbbiakban nyújtani.
 5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá:
  • a Honlapra, illetve az online szolgáltatáshoz történő kapcsolódás során felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, továbbá bármely tartalomért, amely a Honlapról hiperlinken keresztül érhető el;
  • azért, hogy a Honlapon közzétett tartalom, szoftver és az online szolgáltatás minősége a Felhasználó által használt informatikai eszköz/szoftver tulajdonságai függvényében változhat, továbbá azokat befolyásolhatja például az elérhető sávszélesség, az internetkapcsolat sebessége és a Felhasználó a tartózkodási helye;
  • azért, hogy a Honlap, illetve az online szolgáltatás használata a Szolgáltatón kívüli, harmadik féltől származó licenc alá eső szoftver használatát igényelheti.

KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS KÁRTÉRÍTÉS

 1. Kellékszavatosság: A felelősség-korlátozásra figyelemmel, a Szolgáltató kellékszavatossággal tartozik akkor, ha felróhatóan járt el a szolgáltatás kapcsán továbbá, ha az online szolgáltatás a Szolgáltatónak felróhatóan, folyamatosan legalább 5 napon keresztül nem elérhető. Ebben az esetben (a szolgáltatás jellegére tekintettel) a Felhasználó csak a díj arányos csökkentését kérheti.
 2. A Felhasználó nem jogosult a díj arányos csökkentésére vagy kártérítésre:
  • ha a hiba kapcsán a Szolgáltató a felelősségét kizárta;
  • ha a hiba az online szolgáltatás kapcsán a Honlap nem rendeltetésszerű használatából ered;
  • az online szolgáltatás ingyenesen igénybe vehető időszaka alatt.
 3. A Szolgáltató kártérítési felelősségének maximuma a megrendelt szolgáltatás díja (ide nem értve a szándékos károkozás esetét).

SZELLEMI TULAJDON VÉDELME

 1. A Szellemi tulajdon tiszteletben tartása: A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak a Szellemi tulajdonra vonatkozó minden jogát tiszteletben tartani és semmilyen jogcímen nem élhet követeléssel a Szellemi tulajdon vonatkozásában, továbbá semmilyen módon nem befolyásolhatja a Honlap, az online szolgáltatások, valamint ezek szoftvereinek működését, funkcióit és az azokon tárolt adatokat.
 2. Felhasználási engedély (licencia): A Szerződés létrejöttével a Felhasználó a szolgáltatással érintett Szellemi tulajdonra felhasználási engedélyt (licenciát) szerez. A licencia nem kizárólagos, nem átruházható, allicenciába nem adható. A licencia Magyarország területére és a szolgáltatás teljesítési időpontjáig szól, továbbá az a szolgáltatás jellege szerinti felhasználási módra és mértékre korlátozódik. A licenciához nem tartozó egyéb felhasználás a Szolgáltató előzetes, kifejezett engedélyéhez kötött. Az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy a Szolgáltató a Szellemi tulajdonra vonatkozó bármely jogát akár részben, akár egészben, akár átmenetileg, akár véglegesen átruházná a Felhasználóra. Eltérő megállapodás hiányában a licencia ellenértékét a szolgáltatás díja tartalmazza.
 3. Jogosulatlan felhasználás: A Szellemi tulajdon jogosulatlan felhasználása szigorúan tilos és haladéktalanul jogi lépések megtételét vonja maga után (például: azonnali hatályú szerződés-felmondás, kártérítés iránti eljárás, bűncselekmény esetén feljelentés). Jogosulatlan felhasználásnak minősül a Szellemi tulajdon egészének vagy részének a licencia tartalmán túlmenő, és a Szolgáltató előzetes engedélye nélküli felhasználása, továbbá a licenciával nem érintett Szellemi tulajdon felhasználása, különösen az alábbi esetek (a lista példálózó jellegű):
  • másolás, módosítás, átdolgozás, kivonatolás, többszörözés, megosztás, terjesztés, harmadik félhez vagy a nyilvánossághoz közvetítés, hasznosítás – vagy ezek kísérlete;
  • a Szellemi tulajdon felhasználásával új termék/szolgáltatás létrehozása, már meglévő termék/szolgáltatás fejlesztése, bővítése, valamint az ilyen termék/szolgáltatás hasznosítása;
  • tartalommal való egyéb visszaélés.
 4. Hatósági ügyintézés, szakmai konzultáció: Az UAS-művelet hatósági engedélyeztetésével összefüggésben, egyedi megrendelésre készített szakmai anyag kizárólag a Visszaigazolás szerinti szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó hatósági eljárásban használható fel (például: tanácsadás, előzetes felmérés, kockázatelemzés, hatósági eljárás kérelme és kapcsolódó beadványa). Jogosulatlan felhasználásnak minősül az ilyen szakmai anyagnak az adott szolgáltatással érintett hatósági eljárás ügyszámától eltérő ügyszámú hatósági eljárásban történő részleges vagy teljes felhasználása.
 5. Online szolgáltatás: Az online szolgáltatás csak a Szolgáltató által biztosított felületről és a Szolgáltató által biztosított vagy ajánlott alkalmazáson keresztül vehető igénybe. A Honlap, az online szolgáltatások (ideértve: felhasználói fiók, kurzus, légtérkereső térkép), továbbá az ezeken közvetített tartalmak és az ezek működését segítő szoftverek, adatbázisok vonatkozásában tilos:
  • azok rögzítése, letöltése, tárolása, megosztása, közvetítése, manipulálása, megkerülése, túlterhelése, legyengítése, visszafejtése/szétszerelése, modellezése, feltörése;
  • azokon automatizált webrobot, továbbá (különösen jogsértő, kártékony, vagy a megfelelő működést akadályozó) adat, kód, vírus, szoftver elhelyezése, feltöltése;
  • azokon adatbányászást, adatgyűjtést vagy adatkinyerést végezni.
 6. Referencia: A Felhasználó a Szolgáltató Szellemi tulajdonának tiszteletben tartásával jogosult a szolgáltatásra referenciaként hivatkozni vagy azt másoknak ajánlani, népszerűsíteni. A Felhasználó köteles magát egyértelműen megkülönböztetni a Szolgáltatótól a másokkal folytatott privát úton, közösségi médiafelületen vagy nyilvánosan folytatott kommunikáció során. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználó részéről adott referencia nyomán a Szolgáltató nem köteles ellenértéket fizetni a Felhasználónak.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

 1. A Szerződés automatikusan megszűnik a következő esetekben:
  • a megrendelt szolgáltatás teljesítésével;
  • a Szolgáltató vagy a Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével (elhalálozásával);
  • a Szerződés lehetetlenülésével (például a jogszabályi követelmények változása miatt a szolgáltatást nem lehet a továbbiakban nyújtani).
 2. A Szerződést egyebekben a felek megszüntethetik: közös megegyezéssel, vagy azonnali hatályú felmondással írásban vagy emailben.
 3. A Felhasználó azonnali hatályú felmondási joga: a Felhasználó bármikor jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést. A felhasználói fiók törlése a Szerződés azonnali hatályú felmondásának minősül.
 4. A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést különösen a következő esetekben:
  • a Felhasználó megsértette az ÁSZF-ben foglaltakat (például: a fizetési kötelezettségre vagy a Szellemi tulajdon védelmére vonatkozó rendelkezéseket);
  • a nem fogyasztó Felhasználó adószámát felfüggesztették, vagy az törlésre került;
  • jogszabály, hatóság vagy bíróság erre irányuló kötelezése nyomán.
 5. A Szerződés megszűnését követő 3 napon belül a Felhasználó köteles teljesíteni a még fennmaradó fizetési kötelezettségeit, valamint megtéríteni a felmondással esetlegesen okozott kárt akkor, ha a felmondásra nem a Szolgáltató szerződésszegése miatt került sor.

AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK

KURZUSOK

 1. A szolgáltatás leírása: A Szolgáltató által kínált, és online formában (élő videóhíváson vagy előre rögzített videón keresztül) elérhető, vagy személyes jelenléttel megtartott kurzusok a Felhasználó által az ITM rendelet szerint önállóan végzett képzéshez nyújtanak segítséget, jellemzően az alábbi témakörökben:
  • távpilóta-képesítés megszerzéséhez szükséges ismeretek;
  • UAS-műveletek jogszabályi követelményeknek megfelelő végzéséhez szükséges ismeretek;
  • a Légtérkereső-térkép használatához javasolt ismeretek.
 2. A szolgáltatás igénybevétele: A szolgáltatás igénybevételéhez felhasználói fiók létrehozása szükséges. A megrendelt kurzus díjának kifizetését követően a Felhasználó a felhasználói fiókba belépés után azonnal hozzáférhet a kurzus anyagához. A kurzust csak a felhasználói fiókból lehet megtekinteni. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult meghatározni azt, hogy a kurzus csak online formában, csak személyes jelenléttel vagy mindkét módon egyszerre érhető el. A kurzus online és személyes jelenléttel megtartott változata egymással egyenértékű. A személyes jelenléttel megtartott kurzusra az ÁSZF rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a hozzáférés ideje alatt a kurzus időtartamát kell érteni, és ezen időtartam alatt a kurzus egy alkalommal lehet elvégezni.
 3. A szolgáltatás teljesítésének időpontja: A Szolgáltató a megvásárolt kurzushoz a megvásárlás napjától kezdődő [6 hónapig /vagy/ 1 évig] biztosít hozzáférést. [VAGY: A Szolgáltató a megvásárolt kurzushoz a kurzus adatlapján (vagy a Visszaigazolásban) szereplő időtartamig biztosít hozzáférést.] A hozzáférés ideje alatt a kurzust korlátlan alkalommal meg lehet tekinteni. A hozzáférés idejének lejártakor a Szerződés automatikusan megszűnik és a kurzus a továbbiakban csak újabb sikeres megrendelést követően lesz elérhető a Felhasználó számára.
 4. Garancia az A2 vizsga sikeres teljesítésére: A garancia a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; rövidítve: KAV) által szervezett „Pilóta nélküli légijármű-rendszerek távpilótái kiegészítő képesítés (A2 vizsga, UAS.OPEN.030-as vizsga)” elnevezésű A2 vizsgára vonatkozik. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó számára megtéríti a sikertelen első A2 vizsgát követő, második A2 vizsga mindenkori vizsgadíját az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:
  • a Felhasználó a sikertelen első A2 vizsgán való részvétel előtt megrendelte és megfizette az A2 vizsga teljesítését elősegítő kurzust;
  • a Felhasználó az A2 vizsga teljesítését elősegítő kurzust sikeresen elvégezte úgy, hogy a kurzus mindhárom részéből (UAS repülési teljesítménye, Földi kockázatok csökkentése, Meteorológia) próbatesztet töltött ki, amelyek eredménye mindhárom esetben legalább 80% volt;
  • a legalább 80%-os eredményű próbatesztek és a második A2 vizsga időpontja között legfeljebb 30 nap telt el;
  • a Felhasználó egyebekben megfelel az ITM rendeletben, más jogszabályban, illetve a KAV által meghatározott vizsgára bocsátási feltételeknek és a második A2 vizsgán részt vehet;
  • a Felhasználó a KAV által igazoltan részt vett a második A2 vizsgán.
 5. Felelősség-korlátozás:
  • A Szolgáltató nem minősül az ITM rendelet szerinti képző szervezetnek vagy vizsgaközpontnak. A kurzusok és az azok közvetítéséhez használt platformok nem minősülnek az ITM rendelet szerinti digitális tananyagoknak, illetve távoktatási rendszernek.
  • A Szolgáltató nem minősül a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti felnőttképzőnek, továbbá a kurzusok közvetítése nem minősül felnőttképzési tevékenységnek (például: képzésnek, távoktatásnak), vagy ilyenhez kapcsolódó szolgáltatásnak.
  • A kurzus, illetve a kurzushoz kapcsolódó próbateszt elvégzése önmagában nem ad képesítést, bizonyítványt, tanúsítványt, továbbá nem helyettesíti az ITM rendelet által meghatározott vizsgát, és nem igazolja azt, hogy a Felhasználó megfelel a pilóta nélküli légijármű-rendszerek távpilótáira vonatkozó jogszabályi (képesítési) követelményeknek.

LÉGTÉRKERESŐ TÉRKÉP

 1. A szolgáltatás leírása: A Légtérkereső-térkép a Szolgáltató saját fejlesztésű, online és mobilalkalmazáson is elérhető szoftvere, amely a magyarországi légtér szerkezetét és felosztását teszi áttekinthetővé, továbbá az UAS-műveletek megtervezéséhez nyújt segítséget az ingyenes és előfizetéshez kötött (Pro) funkciók használatával.
 2. Ingyenes verzió: A Légtérkereső-térkép ingyenes verziója bárki által igénybe vehető, regisztráció és havidíj-alapú előfizetés nélkül, az ingyenes verzió felhasználási feltételeinek előzetes elfogadásával. Az ingyenes verzió a Légtérkereső-térkép alapfunkcióit biztosítja, ezek közé tartoznak például a következők:
  • A jogszabályok szerinti légtérszerkezet, valamint Magyarország repülőtereinek megtekintése;
  • Légterekre és repülőterekre keresés, továbbá az eseti légtér kereséséhez szükséges legfontosabb információk megadása (például: légtérigénylés ideje, igénylés célja, repülési magasság, terület);
  • Eseti légtér oldalhatárainak megrajzolása (egy ponttal és a hozzá tartozó sugárral, sokszöggel vagy koordinátákkal), és a kijelölt eseti légterek térbeli és időbeni kiterjedésének (más légtérrel való esetleges átlapolások) megtekintése;
  • Az igényelni kívánt eseti légtér kijelöléséhez szükséges dokumentumok listájának megjelenítése.
 3. Pro verzió: A Légtérkereső-térkép Pro verziója a szolgáltatások megrendelésére és a Szerződés megkötésére vonatkozó általános szabályok szerint, felhasználói fiók létrehozásával és havidíjas előfizetés ellenében vehető igénybe. A Pro verzió a Légtérkereső-térkép alapfunkciói mellett további funkciókat tartalmaz, ezek közé tartoznak például a következők:
  • Légterek állítható rétegezése, például a következő rétegekkel: benyújtott eseti légtér igénylések, eseti légterek, korlátozott légterek, időszakosan korlátozott légterek, tiltott légterek, No Drone Zone-ok, ellenőrzött légterek, forgalmi tájékoztató körzetek, egyéb légterek, légijárművek, 3D-s nézet, repülőterek, DJI Geo Zone légtérrészek;
  • Légtér szerkesztési segédfunkciók: fok-másodperces grid megjelenítése, kör sugarának, oldalhatárának megjelenítése, illesztés meglévő légterek határaihoz (snappelés);
  • Légterek mentése és visszatöltése saját tárhelyen: saját szerkesztésű légterek mentése, tetszőleges eseti légtér mentése, mentett légterek sajátként történő visszatöltése;
  • Időgép-funkció: 1 évre visszamenőleg is megtekinthető a légtérállapot, ezáltal például sajátként elmenthető egy korábbi légtér;
  • Eseti légterek adatainak megjelenítése: betekintés az aktuális légiforgalmi értesítések (NOTAM) teljes terjedelmébe, ezáltal egyszerűen megnézhető egy kiadott eseti légtér légtér-igénylőjének telefonszáma is;
  • Export/import: az eseti légtér oldalhatárai Google Earth-ben létrehozott kml vagy kmz fájl importálásával is megadhatók, a megszerkesztett eseti légtér XML formátumba szerkeszthető, amelyet közvetlenül be lehet tölteni az eseti légtér igényléshez használt Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramba (ÁNYK);
  • További bemenő koordináta-formátumok támogatása: a koordináták megadhatók tizedesfok, fok-perc-másodperc, NOTAM formátum és EOV koordináta formátumokban, továbbá a megszerkesztett alakzat koordinátái ezekbe a formátumokba exportálhatók.
 4. A Pro verzió igénybevétele: 
  • A Pro verziót havi előfizetés (átalány havidíj) ellenében lehet igénybe venni. A Szerződés határozatlan időtartamra jön létre és az előfizetés végéig (lemondás) tart, amely a lemondásig havonta automatikusan megújul. A legrövidebb előfizethető időtartam [30 nap/1 hónap] (számlázási időszak). Az előfizetés bármikor lemondható a felhasználói fiókba belépve. Az előfizetés lemondása esetén a szolgáltatás a már kiegyenlített számlázási időszak végéig elérhető marad, ezt követően a Szerződés automatikusan megszűnik, feltéve, hogy az előfizetés lemondásának időpontja szerint aktuális számlázási időszakhoz tartozó havidíjat megfizették.
  • A Szerződés megszűnésével a már megfizetett havidíj nem igényelhető vissza. A Szerződés megszűnését követően a Felhasználó – a Pro verzióra történő újabb előfizetésig – a Légtérkereső-térképnek csak az ingyenes verzióját használhatja, annak korlátozott funkcióival.
  • A havidíj rendszeres megfizetéséhez a Felhasználónak meg kell adnia a következő adatokat: név / e-mail cím / számlázási név és cím / elektronikus számlázási cím / nem magánszemély esetén adószám. A Felhasználó fizetési módot (például: bankkártya-adatok módosítása, ismétlődő bankkártyás fizetés beállítása [SimplePay]) a felhasználói fiókba belépve módosíthatja. Egyes fizetési mód választása esetén a kártyakibocsátó külföldi tranzakciós díjat vagy egyéb, a fizetéshez kapcsolódó költséget számíthat fel, ezekről a kártyakibocsátó szolgáltató tud tájékoztatást adni.
  • A havidíj a számlázási fordulónapon kerül levonásra. A térkép az előfizetéstől számított 30 naponta számláz. Ha a havidíj levonása sikertelen (például: fedezethiány miatt), akkor a Szolgáltató erről haladéktalanul értesíti a Felhasználót. Ha a havidíj levonása nem történik meg az első sikertelen levonást követő 8 napon belül, akkor a Szolgáltató jogosult a szolgáltatáshoz való hozzáférést felfüggeszteni, vagy a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.
  • A Szolgáltató jogosult egyoldalúan megváltoztatni a számlázási időszak és a havidíj mértékét: a változtatás 30 nappal azt követően lép életbe, hogy arról a Szolgáltató értesítést küldött a Felhasználónak.
 5. Felelősség-korlátozás: 
  • A Légtérkereső-térkép az UAS-műveletek megtervezéséhez segítséget nyújtó, tájékoztató jellegű alkalmazás, tervezési segédlet. A Légtérkereső-térkép önmagában nem alkalmas UAS-művelet hatósági engedélyeztetésére (például: eseti légtér közvetlen igénylésére), az nem minősül a hatósággal való kapcsolattartási felületnek.
  • A Légtérkereső-térkép üzemeltetését kizárólag a Szolgáltató végzi, a hatóságnak arra nincs ráhatása és az nem minősül a hatóság szolgáltatásának vagy adatbázisának.
  • A Légtérkereső-térkép nem tanúsított, nem hitelesített szolgáltatás, továbbá az nem minősül légiforgalmi térképnek vagy a HungaroControl Zrt. (székhely: 1185 Budapest, Igló utca 33-35.; rövidítve: HungaroControl) hivatalos alkalmazásának. A Légtérkereső-térkép használatával a Felhasználó nem mentesül a HungaroControl hivatalos drónapplikációja (mydronespace mobilalkalmazás) alkalmazásának kötelezettsége alól.
  • A Légtérkereső-térkép által megjelenített térkép-, forgalmi és egyéb adatok nem valós idejűek, azok eltérhetnek a tényleges állapottól. A Légtérkereső-térkép használatával a Felhasználó nem mentesül az alól, hogy az UAS-művelet megtervezése során figyelembe vegye a jogszabályi követelményeket, továbbá az igénybe venni kívánt légtérre vonatkozó általános és aktuális szabályokat, előírásokat, korlátozásokat.

HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS

 1. A szolgáltatás leírása: A Szolgáltató a Felhasználó által kiválasztott UAS-művelet hatósági engedélyeztetését vállalja a szükséges kérelem és mellékleteinek összeállításával, benyújtásával, valamint az eljárási költség megfizetésével és az esetleges hiánypótlások teljesítésével.
 2. Eljárás meghatalmazás nélkül: Ha a Felhasználó a szolgáltatás teljesítésére nem ad meghatalmazást a Szolgáltatónak, akkor a Szolgáltatás csak a hatósági eljárás kérelmére és mellékleteinek elkészítésére terjed ki.
 3. Eljárás a Felhasználó meghatalmazásával: Ha a Felhasználó a hatósági eljárásra meghatalmazást is ad a Szolgáltatónak, akkor a Szolgáltató a Szerződés és a meghatalmazás keretein belül, az alábbiak mentén látja el a Felhasználó képviseletét a hatóság előtt:
  • A Szolgáltató a Felhasználó előzetes jóváhagyását kéri az olyan nyilatkozattételhez, amely a hatósági eljárásra érdemben kihathat (például a következő esetekben: hatósági eljárás szünetelése iránti kérelem, a kérelem visszavonása, jogorvoslat, hatósági visszautasítás esetén a kérelem ismételt benyújtása).
  • Minden más esetben a Szolgáltató a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult a Felhasználó helyett és nevében jogosult minden olyan nyilatkozat megtételére, amely a Szerződés szabályszerű teljesítésével jár (például a következő esetekben: iratbetekintés, igazolási kérelem, döntés kijavítása/kiegészítése iránti kérelem, hiánypótlás teljesítése, egyeztetés a hatósággal), továbbá – ha a meghatalmazás erre is kiterjed – jogosult a Felhasználót megillető pénz, okirat és eljárási költség átvételére is.
  • A Szolgáltató késedelem nélkül tájékoztatja a Felhasználót a hatósági eljárás érdemi fejleményeiről (például: eljárási költség megfizetése, hiánypótlásra felhívás, hatósági iratok átvétele, hatósági felhívás a Felhasználó személyes eljárására, hatósági döntés, a Szolgáltató meghatalmazottkénti eljárásának visszautasítása, eljárást felfüggesztő vagy megszüntető ok fennállása). A Szolgáltató nem köteles a Felhasználót tájékoztatni a Szolgáltatáshoz kapcsolódó közismert vagy közhiteles nyilvántartásból megismerhető információkról.
  • A Szolgáltató a Felhasználó utasításától csak akkor térhet el, ha azt a Felhasználó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Felhasználó előzetes értesítésére már nincs mód. Ha a Felhasználó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad (ideértve a pontatlan információ adását is), akkor a Szolgáltató köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Felhasználó a figyelmeztetés ellenére fenntartja az utasítását, akkor a Szolgáltató a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy az utasítást a Felhasználó kockázatára teljesítheti. Ha azonban az utasítás teljesítése jogszabályba vagy hatósági határozatba ütközne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát, akkor a Szolgáltató megtagadja az utasítás teljesítését.
 4. Eljárás a meghatalmazás megszűnése (visszavonása) esetén: A Felhasználó bármikor jogosult visszavonni a Szolgáltatónak adott meghatalmazást. A meghatalmazás visszavonása esetén a Szolgáltató a visszavonás tényét bejelenti a hatóságnak és ezt követően a hatósági eljárásban nem képviseli tovább a Felhasználót, mint például az alábbi esetekben:
  • Ha a Felhasználó a hatósági eljárásra meghatalmazást adott, de a Felhasználó személyesen vagy más képviselő útján kíván nyilatkozni a hatósági eljárásban, akkor erről a nyilatkozattételt legalább 5 nappal megelőzően tájékoztatnia kell a Szolgáltatót. A tájékoztatással együtt a Felhasználónak meg kell jelölnie a Szolgáltatáson belül azt a tárgykört, amely kapcsán a Szolgáltató a továbbiakban nyilatkozhat a hatóság előtt. Ha a Felhasználó pontatlanul, késedelmesen vagy egyáltalán nem jelöli meg ezt a tárgykört, akkor ezt úgy kell tekinteni, hogy a Felhasználó a Szolgáltatásra adott meghatalmazását teljes egészében visszavonta.
  • Ha a hatóság a Szolgáltató meghatalmazottkénti eljárását visszautasítja, akkor erről a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Felhasználót. Az értesítést követően a Felhasználó felelőssége, hogy a hatósági eljárásban személyesen vagy más képviselő útján eljárjon.
  • Ha a hatósági eljárás közben a Szerződés megszűnik, akkor a Szolgáltató részére adott meghatalmazást külön értesítés nélkül, automatikusan visszavontnak kell tekinteni.
 5. A szolgáltatás teljesítésének időpontja: A szolgáltatás teljesítésének időpontja az a nap, amikor az UAS-művelet hatósági engedélyeztetése iránti kérelem a hatóság felé benyújtásra kerül, illetve – erre irányuló meghatalmazás hiányában – a Felhasználónak Megbízónak átadásra kerül.
 6. Számlázás: Ha a Felhasználó a szolgáltatás megkezdését követően, de még az UAS-művelet hatósági engedélyeztetése iránti kérelem, illetve az eljárási költség megfizetése előtt felmondja a Szerződést, akkor a Szolgáltató az addig elkészült dokumentációt átadja a Felhasználó részére, a Felhasználó pedig köteles megfizetni a szolgáltatás díjának a Szolgáltató által elvégzett tevékenységével arányos részét.
 7. Az eljárási költség viselése: Az eljárási költség közvetített szolgáltatásként a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti ÁFA-tartalommal kerül kiszámlázásra a Felhasználó részére. A Szolgáltató az eljárási költség megelőlegezésére nem köteles. A már felmerült és a Szolgáltató által megfizetett eljárási költséget a Felhasználónak akkor is meg kell fizetnie, ha a Szerződés időközben megszűnt. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a hatósági eljárás alatt a Szolgáltató által előzetesen jelzetthez képest további eljárási költségek merülhetnek fel, amelyek meg nem fizetése a hatósági eljárás megszüntetését vonhatja maga után.
 8. Felelősség-korlátozás: A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználót ért azon kárért vagy eljárási költségért, amely az alábbi esetekben merül fel (a lista példálózó jellegű):
  • A Szolgáltató a hatósági eljárás kérelmét a kérelem benyújtásának napján irányadó jogszabályi követelmények alapján készíti el. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, mert a jogszabályi követelmények a hatósági eljárás ideje alatt megváltoznak és ez a Felhasználó kérelmét negatívan befolyásolja (például: a Felhasználó hiánypótlásra felhívást kap).
  • A Felhasználó a Szolgáltató figyelmeztetése ellenére fenntartja a célszerűtlennek/szakszerűtlennek ítélt utasítását, és a Szolgáltató az utasítást a Felhasználó kockázatára teljesíti vagy a Szerződést azonnali hatállyal felmondja.
  • A Szolgáltató nem teljesíti a Felhasználó azon utasítását, amelynek teljesítése jogszabályba vagy hatósági határozatba ütközne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.
  • A Felhasználó saját maga (vagy más képviselője útján) utóbb a Szolgáltató által tett nyilatkozattól eltérő nyilatkozatot tesz.
  • A Felhasználónak személyesen (vagy más képviselő útján) kell eljárnia, és a hatóság felhívása ellenére sem tesz nyilatkozatot, nem fizeti meg az eljárási költséget, vagy egyébként olyan mulasztást követ el, amelyet a Szolgáltató a Szerződés/meghatalmazás keretein belül nem tud vagy nem s köteles orvosolni.
  • A Felhasználó személyesen (vagy más képviselő útján) kíván eljárni, de pontatlanul, késedelmesen vagy egyáltalán nem jelöli meg a Szolgáltatáson belül azt a tárgykört, amely kapcsán a Szolgáltató a továbbiakban nyilatkozhat a hatóság előtt.
  • A hatósági eljárás elhúzódása (felfüggesztése, szünetelése) miatt a Felhasználónál jelentkező elmaradt haszonért vagy közvetett kárért (biztatási kár).
  • A hatóság szerint a Felhasználó nem, vagy csak részben jogosult a Szolgáltatással érintett tevékenység végzésére.
  • A Felhasználó nem a hatóság döntésének vagy a jogszabályi követelményeknek megfelelően végzi a Szolgáltatással érintett tevékenységet (például: repülési szabályok megsértése, baleset vagy kár okozása, jogosulatlan adatrögzítés, légiközlekedési bírság kiszabása, hatóság által előírt adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása).

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

 1. A szolgáltatás leírása: A Szolgáltató a Felhasználó által kiválasztott UAS-művelettel kapcsolatos szakmai tanácsadást nyújt online formában (élő videóhíváson keresztül), vagy személyesen.
 2. Számlázás: A Szolgáltató a szolgáltatási díjat minden megkezdett 30 perc után felszámítja, a szolgáltatási díjról a számlát a szakmai tanácsadás végét követően állítja ki.
 3. Felelősség-korlátozás:
  • A Szolgáltató a szakmai tanácsadást a tanácsadás napján irányadó jogszabályi követelmények alapján készíti el. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a Felhasználót ért azon kárért vagy eljárási költségért, amely azért merül fel, mert a jogszabályi követelmények a tanácsadás napját megváltoznak és emiatt a Felhasználót kár éri (például: a tanácsadáson elhangzottakkal ellentétben mégsem jogosult a kiválasztott UAS-művelet kérelmezésére).
  • A Szolgáltató által átadott szakmai tanácsban foglaltak mérlegeléséért a Felhasználó felelős. A szakmai tanácsadásnak nem része a Szolgáltató részéről szóban elhangzott és legalább e-mailben meg nem erősített információ, továbbá a Honlapon közölt információ.
  • Egyebekben a felelősség-korlátozásra a hatósági ügyintézés felelősség-korlátozási rendelkezéseinél írtak megfelelően irányadók.

1. számú melléklet – FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYOK

Az ÁSZF jelen fejezetét csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a Felhasználó fogyasztónak minősül. Az alábbi tájékoztató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mintatájékoztatója alapján készült.

TÁJÉKOZTATÁS A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL

 1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával? A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
 2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján? A Felhasználó csak a szolgáltatás díjának arányos csökkentését kérheti. (A szolgáltatás természeténél fogva a Ptk. szerinti kellékszavatossági jogok közül a „kijavítás”, „kicserélés”, illetve az „elállás” nem értelmezhető és így nem gyakorolható.)
 3. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét? A Felhasználó köteles a szolgáltatás hibáját annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. A Szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl a Felhasználó már nem érvényesítheti a kellékszavatossági jogait.
 4. Kivel szemben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét? A Felhasználó a Szolgáltató szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jog érvényesítésének? A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

FELMONDÁSI JOGRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

 1. Felmondási jog: Ha a szolgáltatás nyújtása (a Szerződés teljesítése) megkezdődött, akkor a Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a Szerződést. A felmondási határidő a Szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le. A Felhasználó határidőben gyakorolja a felmondási jogát, ha az itt megjelölt határidő lejárta előtt elküldi a felmondási nyilatkozatát. A felmondás megérkezését a Szolgáltató emailen tartós haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználónak.
 2. Lemondás a felmondási jogról: A Felhasználó nem gyakorolhatja a felmondási jogát, ha a kifejezetten kérte a Szolgáltatótól, hogy a szolgáltatás (szerződés) teljesítését már a felmondási jog gyakorlására nyitva álló 14 napos határidő lejárta előtt kezdje meg, továbbá nyilatkozatával tudomásul vette azt, hogy a szerződés teljesítésének megkezdésével elveszíti a felmondáshoz való jogát.
 3. A felmondás joghatása: Ha a Felhasználó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, akkor a felmondása esetén a Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltatónak a Szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen, a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.
 4. Felmondási nyilatkozatminta: Ha a Felhasználó a felmondási jogával élni kíván, a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán a Szolgáltató postai címére, vagy az email címére. A felmondás az alábbi nyilatkozat-mintával is megadható (a kipontozott részeket a Felhasználónak kell kitöltenie).

Címzett: Légtér.hu Kft.

Postai cím: 1112 Budapest, Kőérberki út 36/A.

Email cím: legter@legter.hu

Telefonszám: +36704505960

Alulírott kijelentem, hogy ezúton felmondom az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződést:

 • a szolgáltatás megrendelési azonosítószáma vagy a kiállított számla sorszáma: ………

 • a Visszaigazolás megérkezésének időpontja (szerződéskötés időpontja): ………

 • Felhasználó neve: ………

 • Felhasználó címe: ………

 • Keltezés (helység, év, hónap, nap): ………

 • Felhasználó aláírása (papíralapú nyilatkozat esetén): ………

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS PANASZKEZELÉS

 1. Ügyfélszolgálat: A szolgáltatással kapcsolatos kérdésével, panaszával a Felhasználó telefonon, írásban vagy emailben fordulhat a Szolgáltató ügyfélszolgálatához az ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségeken.
 2. A panasz fogalma: Panasznak a fogyasztó azon bejelentése minősül, amelyben az állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, vagy a Szolgáltató azzal kapcsolatos eljárása (magatartása, tevékenysége, mulasztása) nem felel meg a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, illetve a Szerződésben foglaltaknak (ilyen például a minőséggel, számlázással kapcsolatos észrevétel, kifogás).
 3. A panasz benyújtásának módja és határideje: A panaszt szóban telefonon, postai levélként vagy emailben lehet benyújtani a Szolgáltatónak az ÁSZF elején feltüntetett postai címére vagy email címére. A panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal iktatja.
 4. Telefonon előadott panasz: A telefonon előadott panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. A panaszról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amely tartalmazza a Felhasználó nevét, címét, a panasz előterjesztésének idejét és módját, a panasz részletes leírását és az azokat alátámasztó dokumentumokat (vagy ezekre történő hivatkozást), továbbá a Szolgáltatónak a panasszal kapcsolatos állásfoglalását (ha a panaszt azonnal ki tudja vizsgálni), valamint a jegyzőkönyvet felvevő munkatárs aláírását, a jegyzőkönyv keltezését és a panasz egyedi azonosítószámát.
 5. Emailben vagy írásban előadott panasz: Az emailben vagy írásban előadott panaszt a Szolgáltató a beérkezést követő 30 napon belül megvizsgálja és írásban megválaszolja. Ha a Szolgáltató a panasznak részben vagy egészben helyt ad, akkor a válaszadással egyidejűleg megteszi a szükséges intézkedéseket a panaszban foglaltak orvoslására. Ha a Szolgáltató a panaszt részben vagy egészben elutasítja, akkor az indokolással ellátott válaszában tájékoztatja a Felhasználót az elutasítás okáról, továbbá az egyéb jogérvényesítési lehetőségekről (békéltető testülethez fordulás, fogyasztóvédelmi hatósági eljárás kezdeményezése, bírósági peres eljárás kezdeményezése).
 6. A békéltető testület: Ha a Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatban felmerült kifogását nem tudta rendezni a Szolgáltatóval, akkor jogosult békéltető testülethez fordulni. A békéltető eljárás gyors, ingyenes és egyszerű, bírósági eljáráson kívüli vitarendezés, amelynél a Szolgáltatónak együttműködési kötelezettsége van, azaz köteles részt venni az eljárásban. A békéltető testületi eljárásról további információk itt találhatók: Fogyasztói Portál - Békéltető testületek (kormany.hu). A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei: Budapesti Békéltető Testület (postai cím: 1253 Budapest, Pf.:10.; email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; telefon: +36-1-488-21-31; honlap: https://bekeltet.bkik.hu/).
 7. Online vitarendezési platform: A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatóval szemben fennálló vitáját az online vitarendezési platform igénybevételével rendezze. Az eljárásról további információkat [itt] találhat.