-30%-os kedvezménykuponunk, minden alapáras kurzusunkra: EVKEZDES22 január 31-ig!

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Légtér.hu Kft. (a továbbiakban: Eladó) és az oktatas.legter.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://oktatas.legter.hu weboldalon keresztül történik. Az ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, Szolgáltató nem iktatja azt, így a későbbiekben nem hozzáférhető. Felhasználó nem áll magatartási kódex hatálya alatt. A weboldalon történő vásárlásra a jelen ÁSZF, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozik. A weblapon közölt információk nem minősülnek Felhasználó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Felhasználó minősül ajánlattevőnek. A szerződéskötés nyelve a magyar.

2. Felek

Szolgáltató:

Cégnév: Légtér.hu Kft.

Cégjegyzék száma: 01-09-272264

Adószáma: 25387959-2-43

Székhely: 1112 Budapest, Kőérberki út 36/A

Levélcím: 1112 Budapest, Kőérberki út 36/A

email: legter@legter.hu

Felhasználó:

A weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy.

3. A szolgáltatás

3.1 A szolgáltatás leírása

Az oktatas.legter.hu a Légtér.hu Kft. online oktatási felülete, melyen elektronikus oktatási anyagokat kínál (videók, kérdéssorok, fájlok, szövegek, képek, illusztrációk stb. formájában) az érdeklődő felhasználók számára. A kínált tananyagok megvásárlásához regisztráció szükséges.

3.2 Regisztráció menete

3.2.1 Felhasználónak számít minden olyan nagykorú természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki sikeresen kitölti a regisztrációs űrlapot és elfogadja az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési tájékoztatót.

3.2.2 Felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a szolgáltatás felületére.

3.2.3 A Felhasználó vállalja, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez használt azonosítókat (email-cím és jelszó) harmadik fél számára nem adja tovább.

3.2.4 Amennyiben a felhasználói fiókot harmadik fél is használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére.

3.2.5 A regisztráció során megadott adatok helyességéért és hitelességéért a Felhasználó a felelős.

3.2.6 A Felhasználónak haladéktalanul értesítenie kell a Szolgáltatót, ha tudomására jut, hogy harmadik fél jogosulatlanul szerzett tudomást a belépéshez szükséges adatokról. Emellett köteles megváltoztatni belépési jelszavát.

3.3 A szolgáltatás ellenértéke

3.3.1 Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.

3.3.2 A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol az oktatási anyagokhoz. A hozzáférés lehet időben korlátos vagy külön korlátozás nélküli, melyet az adott oktatási anyagnál külön feltüntet a Szolgáltató (ennek hiányában a tartalom külön korlátozás nélkülinek minősül). A külön korlátozás nélküli hozzáféréseknél a Szolgáltató a Szolgáltatás fennállása alatt minimum 6 hónapos hozzáférést garantál.

3.3.3 A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

3.3.4 A díjfizetés történhet a

  • banki átutalással a szolgáltató K&H Banknál vezetett 10400140-50526866-56901001 számú számlaszámára, vagy
  • online bankkártyás fizetéssel a Barion és a SimplePay rendszerén keresztül. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. és az OTP Mobil Kft. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény. A Barion Payment Zrt. engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3.3.5 A Szolgáltató a fizetés után elektronikus számlát állít ki.

3.4 A szolgáltatás használata

3.4.1 A Szolgáltatásban elérhető tartalmakat (különösen, de nem kizárólag az online videókat) csak a Szolgáltatás felületén lehet megtekinteni, azokat letölteni, másolni, sokszorosítani, megosztani, mások számára hozzáférhetővé tenni szigorúan tilos.

3.4.2 A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel.

3.4.3 Az oktatas.legter.hu oldalon található minden tartalom a Légtér.hu Kft. tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.

3.4.4 A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli.

3.4.5 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.

3.4.6 Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználó terheli a felelősség.

4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1 A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, videófájl, hanganyag, fájl, szöveg, grafika, ábra a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.

4.2 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra és a 7. pont.

4.3 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által írt oktatási anyag értékeléseit, nevét és profilképét felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.

4.4 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megvásárolt oktatási anyagokat módosítani (tartalom, ár stb.). A módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni. A Felhasználót kártérítés a módosítások során végzett változtatások miatt nem illeti meg.

5. Felelősség

5.1 Hibás teljesítés esetén a Felhasználó kérhet az érintett időszakra egyszeri árleszállítást, vagy rendkívüli felmondással megszüntetheti a szerződést.

5.2 A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ideértve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.

5.3 Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

5.4 A Szolgáltató a Felhasználók által okozott károkért, kimaradásokért stb. nem tehető felelőssé.

5.5 A Szolgáltató kártérítési felelőssége a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.

6. Karbantartás

6.1 A Szolgáltató, hogy szolgáltatásait a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.

6.2 A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

6.3 Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán feltünteti legalább 2 nappal előre.

6.4 A nem tervezett (hibaelhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.

6.5 A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: legter@legter.hu

6.6 A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

7. Adatkezelés

7.1 A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásban tárolt adatok kezelését törvényes módon ellátni.

7.2 A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

7.3 A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

7.4 Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.

8. Elállási jog, jótállás

8.1 A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.

8.2 Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért a Szolgáltató jótállást nem vállal.

9. Szerződés megszűnése

9.1 A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát a Szolgáltatás felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.

9.2 Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

10. Vis maior

10.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

10.2 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10.3 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

11. Záró rendelkezések

11.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

11.2 Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát - beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is - a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.

11.3 Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

12. Kapcsolattartás

12.1 A Felek kijelentik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címe: legter@legter.hu

12.2 A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.