ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Hatályos: 2023.12.19.

Légtér Tréning Kft.

 

Fontos információk:

 • Kérjük, hogy a kérdéseit, illetve a papíralapú számlázási igényét még a szolgáltatás megrendelése előtt jelezze nekünk a legter@legter.hu e-mail címen.
 • A Szolgáltató a szolgáltatásáról elektronikus számlát állít ki, papíralapú számla kiállítása/postázása vagy más számlázási mód használata esetén a Szolgáltató adminisztrációs díjat számít fel!
 • A Légtér Tréning Kft. (Szolgáltató) nem hatóság, nem folytat le hatósági eljárást (pl. UAS-művelet engedélyeztetését) és nem jár el a hatóság felé közvetítőként, sem jogorvoslati fórumként. A Honlap nem hatósági (ügyintézési) felület, annak a légiközlekedési hatóságok online felületeivel nincs kapcsolata. A Szolgáltató által nyújtott online szolgáltatások nem minősülnek hivatalos, hatósági szolgáltatásnak. A Szolgáltató nem végez a távpilóta-képesítéshez szükséges vizsgáztatást és nem folytat felnőttképzési tevékenységet sem.
 • A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával 1. kijelenti, hogy az ÁSZF-et elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá a részéről megadott adatok pontosak és a konkrét szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésében nem korlátozott; valamint 2. beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a konkrét szolgáltatásról elektronikus számlát állítson ki.
 • A jelen ÁSZF a Szolgáltató által a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására.

 

A. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 • cégnév: Légtér Tréning Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság;
 • székhely/postai cím és a panaszügyintézés helye: 1112 Budapest, Kőérberki út 36/A.;
 • cégjegyzékszám: Cg. 01-09-422706;
 • nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (1051 Budapest, Nádor u. 28.; levelezési cím: 1363 Pf. 17; központi telefonszám: +36 1 354 4800; e-mail cím: ft.cegbirosag@birosag.hu);
 • adószám: 32410570-1-43; 
 • statisztikai számjel: 32410570 8532 113 01;
 • honlap: https://legter.hu/oktatas/
 • e-mail cím: legter@legter.hu;
 • telefonszám: +36704505960

Tárhelyszolgáltató adatai: 

  • cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;
  • székhelye: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.;
  • e-mail cím: support@tarhely.eu

 

B. RÖVIDÍTÉSEK

 1. Felhasználó: a Szolgáltató szolgáltatásait megrendelő és igénybe vevő (a Szolgáltatóval szerződő) személy.
 2. Fiók: a Honlapon az online szolgáltatás igénybevétele érdekében és regisztrációval létrehozott felhasználói fiók.
 3. Honlap: a Szolgáltató által üzemeltetett https://legter.hu/oktatas/ és ennek aloldalai (pl. oktatas.legter.hu).
 4. online szolgáltatás: a Honlapon keresztül elérhető és igénybevehető digitális szolgáltatás (pl. videó kurzusok, Légtér Klub-előfizetés vagy videóhíváson keresztüli szakmai konzultáció).
 5. UAS: a pilóta nélküli légi jármű és az azt távolról vezérlő berendezés. UAS-művelet: az UAS-sal végzett légiközlekedési tevékenység. 
 6. A „pontatlan” kifejezés alatt a következő kifejezéseket is érteni kell: nem valós, hiányos, hibás, téves, értelmezhetetlen stb. A „pontos” kifejezés alatt a következő kifejezéseket is érteni kell: valós, hiánytalan, hibátlan, értelmezhető stb. A napokban megadott időtartam alatt naptári napot kell érteni.

 

C. ESETI LÉGTÉR IGÉNYLÉS ÉS KÖZREMŰKÖDÉS HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉSBEN

 1. A szolgáltatás: A szolgáltatás megrendelése esetén a Szolgáltató vállalja a Felhasználó eseti légtér igénylésének teljes körű ügyintézését, valamint a Felhasználó által megjelölt UAS-művelet hatósági engedélyeztetését. A teljes körű ügyintézés magában foglalja: a kérelem és mellékletei elkészítését, a szükséges egyéb szakmai dokumentáció elkészítését, ezek benyújtását az illetékes hatóság részére, az eljárási díjak megfizetését a Felhasználó nevében és az esetleges hiánypótlás teljesítését. A hatósági ügyintézéssel kapcsolatos konkrét szolgáltatás részletei a Honlapon találhatók meg. Az „illetékes hatóság” kifejezés alatt a konkrét szolgáltatás kapcsán illetékes légiközlekedési hatóságot, katonai légügyi hatóságot (ideértve a szakhatóságot és az ügyben eljáró illetékes más hatóságot is), valamint az illetékes légiforgalmi szolgáltatót kell megfelelően érteni. A „hatósági eljárás” kifejezés alatt a konkrét szolgáltatással kapcsolatban a hatóság előtt folyó közigazgatási hatósági eljárást, valamint a légiforgalmi szolgáltató előtt folyó eljárást kell megfelelően érteni.
 2. A szolgáltatás megrendelése: A szolgáltatás megrendelését a Honlapon az erre szolgáló igénylő űrlap kitöltésével és az űrlap alján található „küldés” funkciójú gombra kattintással lehet jelezni. Az űrlap figyelmeztet a kötelezően kitöltendő mezőkre vagy a nem megfelelően kitöltött adatokra. A pontatlan adatokat, valamint a kiválasztott szolgáltatást a megrendelés elküldése előtt lehet módosítani. A beérkezett űrlap alapján a Szolgáltató egyedi árajánlatot ad a Felhasználónak. A konkrét szolgáltatásra szóló szerződés azon a napon jön létre, amikor a Felhasználó a jelen ÁSZF-fel együtt elfogadja az egyedi árajánlatot. Az egyedi árajánlat és az ÁSZF-nek a konkrét szolgáltatással kapcsolatos rendelkezései együtt képezik a szerződést.
 3. A szolgáltatás teljesítése: A szerződés teljesítésének időpontja az a nap, amikor a Szolgáltató benyújtja az illetékes hatósághoz az eseti légtér igénylés iránti kérelmet, illetve az UAS-művelet hatósági engedélyeztetése iránti kérelmet (illetve hiánypótlás esetén a hiánypótlást). Ha a Felhasználó a kérelem benyújtása előtt felmondja a szerződést, akkor a Szolgáltató a már elkészült dokumentációt átadja a Felhasználó részére, azok tartalmáért azonban felelősséget nem vállal.
 4. Eljárási díjak: A hatósági eljárás során felmerülő eljárási díjak közvetített szolgáltatásként a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti ÁFA-tartalommal kerülnek kiszámlázásra a Felhasználó részére. A Szolgáltató az eljárási díj megelőlegezésére nem köteles. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha az általa előzetesen jelzett vagy becsült összeghez képest a hatósági eljárás során további eljárási díjak merülnek fel, illetve, ha ezek meg nem fizetése miatt a hatósági eljárás megszűnik. A már felmerült és a Szolgáltató által megfizetett eljárási díjat a Felhasználónak akkor is meg kell fizetnie, ha a szerződés időközben megszűnt. Az „eljárási díjak” kifejezés alatt a konkrét szolgáltatással kapcsolatban felmerült minden olyan költséget érteni kell, amely nem a Szolgáltatót megillető szolgáltatási díj (pl.  illeték, igazgatási szolgáltatási díj, szakhatósági díj, légi forgalmi szolgáltatói díj, jogi képviselet díja, másolási, utazási és postaköltség).
 5. Számlázás és fizetési feltételek: A szolgáltatási díjat és a számlán feltüntetett egyéb költségeket banki átutalás útján kell megfizetni a Szolgáltatónak a számlán jelzett bankszámlaszámára a számlán jelzett határidőben. Az utalás közleményében fel kell tüntetni a megrendelés azonosítószámát.
 6. Meghatalmazás: A Felhasználó meghatalmazást adhat a Szolgáltatónak a hatósági eljárásra. A Szolgáltató a meghatalmazás keretei között a konkrét szolgáltatás, az arra vonatkozó jogszabályok, és a Felhasználó utasításai alapján jár el. Ezen keretek között a Szolgáltató jogosult minden olyan nyilatkozatot megtenni a Felhasználó előzetes jóváhagyása nélkül is, amelyek a szerződés szabályszerű teljesítéséhez szükségesek (pl. hiánypótlás teljesítése, hatósági döntés átvétele, eljárási díj megfizetése). A Szolgáltató az olyan nyilatkozattételhez kéri külön a Felhasználó előzetes jóváhagyását, amely a hatósági eljárásra érdemben kihathat (pl. kérelem visszavonása, hatósági eljárás szünetelése iránti kérelem, jogorvoslat). A Szolgáltató csak akkor tér el a Felhasználó utasításától, ha azt a Felhasználó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Felhasználó előzetes értesítésére már nincs mód.
  1. Ha a Felhasználó személyesen vagy más képviselő útján kíván nyilatkozni a hatósági eljárásban, akkor erről a nyilatkozattétel előtt legalább 5 nappal tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, és meg kell jelölnie azt a tárgykört, amelyben a Szolgáltató a továbbiakban még változatlanul nyilatkozhat a Felhasználó nevében a hatósági eljárásban (azaz minden más tárgykörben nem nyilatkozhat). 
  2. Felelősség-korlátozás: A Szolgáltató nem felel azért, ha 1. a Felhasználó személyesen (vagy más képviselő útján) kíván eljárni, de pontatlanul, késedelmesen vagy egyáltalán nem jelöli meg a Szolgáltatáson belül azt a tárgykört, amely kapcsán a Szolgáltató a továbbiakban nyilatkozhat a hatóság előtt (az ilyen esetet úgy kell tekinteni, hogy a Felhasználó a Szolgáltatásra adott meghatalmazását teljes egészében visszavonta); 2. a Felhasználónak személyesen (vagy más képviselő útján) kell eljárnia, és a hatóság felhívása ellenére sem tesz nyilatkozatot, nem fizeti meg az eljárási költséget, vagy egyébként olyan mulasztást követ el, amelyet a Szolgáltató a konkrét szolgáltatás (szerződés) és a meghatalmazás keretein belül nem tud vagy nem köteles orvosolni; 3. a Felhasználó saját maga (vagy más képviselője útján) a Szolgáltató által tett nyilatkozattól eltérő nyilatkozatot tesz.
  3. A meghatalmazás bármikor visszavonható: a Szolgáltató a visszavonás tényét bejelenti az illetékes hatóságnak és ezt követően a konkrét hatósági eljárásban nem képviseli tovább a Felhasználót. A meghatalmazást automatikusan visszavontnak kell tekinteni, ha a hatósági eljárás közben a szerződés megszűnik, vagy az illetékes hatóság visszautasítja a Szolgáltató meghatalmazottkénti eljárását. Az ezekről szóló értesítést követően a Felhasználó felelőssége, hogy a hatósági eljárásban személyesen vagy más képviselő útján eljárjon.

 

D. SZAKMAI KONZULTÁCIÓ ÉS TANÁCSADÁS

 1. A szolgáltatás: A szolgáltatás megrendelése esetén a Szolgáltató a Felhasználó által megjelölt UAS-művelettel kapcsolatos szóbeli (videóhívásos) vagy írásos szakmai tanácsadást nyújt a Felhasználó részére.
 2. A szolgáltatás megrendelése: A szolgáltatás megrendelését a Honlapon az erre szolgáló igénylő űrlap kitöltésével és az űrlap alján található „küldés” funkciójú gombra kattintással lehet jelezni. Az űrlap figyelmeztet a kötelezően kitöltendő mezőkre vagy a nem megfelelően kitöltött adatokra. A pontatlan adatokat, valamint a kiválasztott szolgáltatást a megrendelés elküldése előtt lehet módosítani. A beérkezett űrlap alapján a Szolgáltató egyedi árajánlatot ad a Felhasználónak. A konkrét szolgáltatásra szóló szerződés azon a napon jön létre, amikor a Felhasználó a jelen ÁSZF-fel együtt elfogadja az egyedi árajánlatot. Az egyedi árajánlat és az ÁSZF-nek a konkrét szolgáltatással kapcsolatos rendelkezései együtt képezik a szerződést.
 3. A szolgáltatás teljesítése: A szerződés teljesítésének időpontja a szakmai tanácsadás befejezésének, illetve a szakmai dokumentáció átadásának napja. A videóhíváson keresztül nyújtott konzultáció csak a Szolgáltató előzetes engedélyével rögzíthető.
 4. Számlázás és fizetési feltételek: A Szolgáltató a szolgáltatási díjat az egyedi árajánlatban fogltak szerint, egyéb esetben minden megkezdett 30 perc után felszámítja, a szolgáltatási díjról a számlát a szakmai tanácsadás végét követően állítja ki. A szolgáltatási díjat és a számlán feltüntetett egyéb költségeket banki átutalás útján kell megfizetni a Szolgáltatónak a számlán jelzett bankszámlaszámára a számlán jelzett határidőben. Az utalás közleményében fel kell tüntetni a megrendelés azonosítószámát.

 

E. VIDEÓ KURZUSOK

 1. A szolgáltatás: A szolgáltatás megrendelése esetén a Szolgáltató hozzáférést biztosít a Felhasználó részére a Szolgáltató által készített és a Honlapon keresztül („élő” videóhíváson vagy felvételről) elérhető, vagy személyes jelenléttel megtartott videó kurzusokhoz. A Szolgáltató egyoldalúan jogosult meghatározni azt, hogy a videó kurzus csak online formában, csak személyes jelenléttel vagy mindkét módon egyszerre érhető el. A videó kurzus online és személyes jelenléttel megtartott változata egymással egyenértékű. A személyes jelenléttel megtartott kurzusra az ÁSZF rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a hozzáférés ideje alatt a videó kurzus időtartamát kell érteni, és ezen időtartam alatt a videó kurzust egy alkalommal lehet elvégezni. Felelősség-korlátozás:
  1. A videó kurzusok a Felhasználó által – a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról szóló 6/2021. (II. 5.) ITM rendelet (ITM rendelet) szerint – önállóan végzett képzéshez nyújtanak segítséget, illetve az UAS-műveletekhez kapcsolódó egyéb ismereteket közvetítenek (pl. távpilóta-képesítés megszerzéséhez, UAS-műveletek jogszabályi követelményeknek megfelelő végzéséhez szükséges, Légtérkereső-térkép használatához javasolt ismeretek).
  2. A videó kurzus, illetve a kurzushoz kapcsolódó próbateszt elvégzése önmagában nem ad képesítést, bizonyítványt, tanúsítványt, továbbá nem helyettesíti az ITM rendelet által meghatározott vizsgát, és nem igazolja azt, hogy a Felhasználó megfelel a pilóta nélküli légijármű-rendszerek távpilótáira vonatkozó jogszabályi (képesítési) követelményeknek.
  3. A Szolgáltató nem minősül az ITM rendelet szerinti képző szervezetnek vagy vizsgaközpontnak. A videó kurzusok és az azok közvetítéséhez használt platformok nem minősülnek az ITM rendelet szerinti digitális tananyagoknak, illetve távoktatási rendszernek.
  4. A Szolgáltató nem minősül a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti felnőttképzőnek, továbbá a videó kurzusok közvetítése nem minősül felnőttképzési tevékenységnek (pl. képzésnek, távoktatásnak), vagy ilyenhez kapcsolódó szolgáltatásnak.
 2. A szolgáltatás megrendelése: A szolgáltatás megrendelését és az ahhoz szükséges Fiók létrehozását a Honlapon az erre szolgáló igénylő űrlap kitöltésével, az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását jelző négyzetek bejelölésével és az űrlap alján található „megrendelés” funkciójú gombra kattintással lehet jelezni. Az űrlap figyelmeztet a kötelezően kitöltendő mezőkre vagy a nem megfelelően kitöltött adatokra. A pontatlan adatokat, valamint a kiválasztott szolgáltatást a megrendelés elküldése előtt lehet módosítani. A szerződés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltatótól megérkezik a Felhasználóhoz a szolgáltatás megrendelésének e-mailes visszaigazolása.
 3. A szolgáltatás teljesítése: A szolgáltatási díj megfizetését követően a Felhasználó hozzáfér a megrendelt videó kurzushoz. A hozzáférés csak a Fiókba belépést követően lehetséges a videó kurzus adatlapján (vagy a visszaigazoló e-mailben) jelzett időkorláton belül. A hozzáférés ideje alatt a videó kurzust korlátlan alkalommal meg lehet tekinteni. A hozzáférés idejének lejártakor a szolgáltatás (szerződés) automatikusan megszűnik és a videó kurzus a továbbiakban csak újabb sikeres megrendelést követően lesz elérhető. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy: 1. az időkorlát tartamát bármikor csökkentse úgy, hogy az legalább 3 hónapig elérhető legyen; vagy 2. a videó kurzust a feltöltésétől számított 6 hónap elteltével törölje; 3. „élő” (előzetesen nem rögzített) videóhíváson keresztül elérhető videó kurzus esetén – lehetőség szerint a Felhasználó előzetes értesítése mellett – a videó kurzus tematikáját és/vagy időpontját megváltoztassa; 4. az „élőben” közvetített és technikai okból nem elérhető, vagy a figyelmeztetés követően a videóhívásból kizárt Felhasználó által meg nem tekintett videó kurzus anyagát utólag 30 napra elérhetővé tegye a Felhasználó részére – az ilyen esetekre a Felhasználó nem jogosult díjcsökkentésre (kompenzációra) vagy kártérítésre.
 4. Fizetés banki átutalással: A szolgáltatási díjat és a számlán feltüntetett egyéb költségeket banki átutalás útján kell megfizetni a Szolgáltatónak a számlán jelzett bankszámlaszámára a számlán jelzett határidőben. Az utalás közleményében fel kell tüntetni a megrendelés azonosítószámát.
 5. Fizetés bankkártyával vagy Barion tárcával: ezt a fizetési módot a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em., tevékenységi engedély száma: HEN-I-1064/2013) biztosítja, ezért a Felhasználó bankszámlakivonatán a konkrét szolgáltatással kapcsolatban elfogadóhelyként nem a Szolgáltató, hanem a Barion Payment Zrt. szerepel. A felhasználói bankkártyaadatok vagy Barion tárca adatai a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. 
 6. Garancia az A2 vizsga sikeres teljesítésére: A garancia a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (1033 Budapest, Polgár utca 8-10.; KAV) által szervezett „Pilóta nélküli légijármű-rendszerek távpilótái kiegészítő képesítés (A2 vizsga, UAS.OPEN.030-as vizsga)” elnevezésű A2 vizsgára (vagy az ennek megfelelő megjelölésű vizsgára) vonatkozik. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó számára megtéríti a sikertelen első A2 vizsgát követő, második A2 vizsga mindenkori vizsgadíját az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén: 
  1. a Felhasználó a sikertelen első A2 vizsgán való részvétel előtt megrendelte és megfizette az A2 vizsga teljesítését elősegítő kurzust;
  2. a Felhasználó sikeresen elvégezte a Szolgáltatónál az A2 vizsga teljesítését elősegítő videó kurzust úgy, hogy a kurzus mindhárom részéből (UAS repülési teljesítménye, Földi kockázatok csökkentése, Meteorológia) próbatesztet töltött ki, amelyek eredménye mindhárom esetben legalább 80% volt;
  3. a legalább 80%-os eredményű próbatesztek és a második A2 vizsga időpontja között legfeljebb 30 nap telt el;
  4. a Felhasználó egyebekben megfelel az ITM rendeletben, a vonatkozó egyéb jogszabályban, valamint a KAV által meghatározott vizsgára bocsátási feltételeknek és a második A2 vizsgán részt vehet;
  5. a Felhasználó a KAV által igazoltan részt vett a második A2 vizsgán.

 

F. LÉGTÉRKERESŐ TÉRKÉP

 1. A szolgáltatás: A szolgáltatás megrendelése esetén a Szolgáltató hozzáférést biztosít a Felhasználó részére a Szolgáltató saját fejlesztésű, online és mobilalkalmazáson is elérhető „Légtérkereső-térkép” elnevezésű szoftveréhez. A Légtérkereső-térkép a magyarországi légtér szerkezetének és felosztásának áttekintését szolgáló, az UAS-műveletek megtervezéséhez segítséget nyújtó, tájékoztató jellegű alkalmazás, tervezési segédlet. A Légtérkereső-térkép ingyenes és havidíj-alapú előfizetéses (PRO) formában is elérhető. Az ingyenes verziót bárki igénybe veheti szerződéskötési, regisztrációs és fizetési kötelezettség nélkül, a Honlap jogi nyilatkozatában foglalt feltételekkel. Az ingyenes verzió a Légtérkereső-térképnek a Honlapon olvasható mindenkori alapfunkcióit biztosítja (pl. Magyarország légtérszerkezetének és repülőtereinek megtekintése, keresés légterekre és repülőterekre, eseti légtér oldalhatárainak megrajzolása). Felelősség-korlátozás:
  1. A Légtérkereső-térkép önmagában nem alkalmas UAS-művelet hatósági engedélyeztetésére (pl. eseti légtér közvetlen igénylésére).
  2. A Légtérkereső-térkép által megjelenített térkép-, forgalmi és egyéb adatok nem valós idejűek, azok eltérhetnek a tényleges állapottól. A Légtérkereső-térkép használatával a Felhasználó nem mentesül az alól, hogy az UAS-művelet megtervezése során figyelembe vegye a vonatkozó jogszabályi követelményeket, továbbá az igénybe venni kívánt légtérre vonatkozó általános és aktuális előírásokat.
  3. A Légtérkereső-térkép nem tanúsított, nem hitelesített szolgáltatás, az nem minősül légiforgalmi térképnek vagy a HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.; HungaroControl) hivatalos alkalmazásának. A Légtérkereső-térkép használatával a Felhasználó nem mentesül a HungaroControl hivatalos drónapplikációja (mydronespace mobilalkalmazás) alkalmazásának kötelezettsége alól.
  4. A Légtérkereső-térkép üzemeltetését kizárólag a Szolgáltató végzi, a hatóságnak arra nincs ráhatása és az nem minősül a hatóság szolgáltatásának vagy adatbázisának, továbbá az nem minősül a hatósággal való kapcsolattartási felületnek.
 2. A Légtérkereső-térkép PRO megrendelése: A szolgáltatás megrendelését és az ahhoz szükséges Fiók létrehozását a Honlapon az erre szolgáló igénylő űrlap kitöltésével, az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását jelző négyzetek bejelölésével és az űrlap alján található „megrendelés” funkciójú gombra kattintással lehet jelezni. Az űrlap figyelmeztet a kötelezően kitöltendő mezőkre vagy a nem megfelelően kitöltött adatokra. A pontatlan adatokat, valamint a kiválasztott szolgáltatást a megrendelés elküldése előtt lehet módosítani. A szerződés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltatótól megérkezik a Felhasználóhoz a szolgáltatás megrendelésének e-mailes visszaigazolása. A szerződés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltatótól megérkezik a Felhasználóhoz a szolgáltatás megrendelésének e-mailes visszaigazolása. 
 3. A Légtérkereső-térkép PRO szolgáltatás teljesítése: A szolgáltatás a Légtérkereső-térkép alapfunkciói mellett a szolgáltatás mindenkori adatlapján (vagy a visszaigazoló e-mailben) jelzett további funkciókat teszi elérhetővé (pl. légterek állítható rétegezése, légtér szerkesztési segédfunkciók, légterek mentése és visszatöltése saját tárhelyen, időgép-funkció, eseti légterek adatainak megjelenítése).
 4. Számlázás és fizetési feltételek: A Légtérkereső-térkép PRO szolgáltatást havidíjas előfizetés ellenében lehet igénybe venni. Az előfizetés (szerződés) határozatlan időre szól és az előfizetés lemondásáig vagy egyébként a szerződés megszűnéséig tart. Az előfizetés bármikor lemondható a Fiókon keresztül. Lemondás esetén a szolgáltatás a már kiegyenlített számlázási időszak (hónap) végéig marad elérhető. A szerződés megszűnése esetén a már megfizetett előfizetési díj nem igényelhető vissza.
  1. Az előfizetés első hónapjához kapcsolódó első számla a visszaigazoló e-mail megérkezését követően kerül kiállításra, a soron következő számla pedig ezt követő 30 nap múlva (a tárgyhó kezdetén). A havidíj a számlán megjelölt fordulónapon kerül levonásra. A Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Felhasználót, ha a havidíj levonása sikertelen (pl. fedezethiány miatt).
  2. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatáshoz való hozzáférést felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha az aktuális havidíj levonása sikertelen. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan megváltoztatni a számlázási időszak és a havidíj mértékét: a változtatás 30 nappal azt követően lép életbe, hogy arról a Szolgáltató értesítést küldött a Felhasználónak.
  3. Fizetés Simple Pay Online Fizetési Rendszerrel: ezt a fizetési módot az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.) biztosítja, ezért a Felhasználó bankszámlakivonatán a konkrét szolgáltatással kapcsolatban elfogadóhelyként nem a Szolgáltató, hanem az OTP Mobil Kft. szerepel. A felhasználói bankkártyaadatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. Ismétlődő fizetés: Az ismétlődő fizetés egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Felhasználó (kártyabirtokos) által a Fiókban megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a soron következő előfizetési díjak ismétlődő megfizetéséhez, a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés beállításával a Felhasználó egyúttal felhatalmazza az OTP Mobil Kft.-t, hogy az ismétlődő fizetés teljesítéséhez szükséges mértékben tárolja a Felhasználó bankkártya adatait. Az OTP Mobil Kft. a sikeres fizetés tényéről a Felhasználót a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesíti. Az OTP Mobil Kft. a Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a Szolgáltató a Felhasználó irányába közvetlenül köteles helytállni.G. LÉGTÉR KLUB

 1. A szolgáltatás: A szolgáltatás megrendelése esetén a Szolgáltató a Felhasználó részére, választott tagsági fokozat (bronz, ezüst, arany) függvényében 1. hozzáférést és adott esetben kedvezményt biztosít a megjelölt szolgáltatásokhoz, továbbá 2. névre szóló tagsági plasztikkártyát állít ki, valamint 3. hozzáférést enged a tagság részére nyújtott zártkörű szakmai tartalmakhoz. A tagsági fokozat alapján igénybe vehető konkrét szolgáltatások körét és az egyedi kedvezmények mértékét a tagsági fokozat adatlapja tartalmazza.
 2. A szolgáltatás megrendelése: A szolgáltatás megrendelését és az ahhoz szükséges Fiók létrehozását a Honlapon az erre szolgáló igénylő űrlap kitöltésével, az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását jelző négyzetek bejelölésével és az űrlap alján található „megrendelés” funkciójú gombra kattintással lehet jelezni. Az űrlap figyelmeztet a kötelezően kitöltendő mezőkre vagy a nem megfelelően kitöltött adatokra. A pontatlan adatokat, valamint a kiválasztott szolgáltatást a megrendelés elküldése előtt lehet módosítani. Ha a szolgáltatás igénybevételének nincs akadálya, akkor a Szolgáltató megküldi a Felhasználónak a választott tagsági formának megfelelő összegű díjbekérőt. A szerződés azon a napon jön létre, amikor a Szolgáltatótól a díjbekérő kiegyenlítését követően megérkezik a Felhasználóhoz a tagsági felvételről szóló e-mailes visszaigazolás.
 3. A szolgáltatás teljesítése: Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatban a jelen ÁSZF-ben írtak irányadók (pl. a zártkörű szakmai tartalmak kapcsán a „videó kurzus” és a „szakmai konzultáció és tanácsadás” szolgáltatásoknál írtak megfelelően irányadók). A tagsági formánál megjelölt kedvezmények a konkrét szolgáltatás teljes szolgáltatási díjából kerülnek levonásra és (ellenkező jelzés hiányában) más kedvezménnyel nem vonhatók össze.
  1. Tagsági kártya: A tagsági kártyát a Szolgáltató a Felhasználó által megadott postai címre küldi meg a tagfelvételt követő 30 napon belül. A tagsági kártya pótlásáért a Szolgáltató a Honlapon megjelölt összegű adminisztrációs (ügyintézési) díjat jogosult felszámolni.
  2. Légtérkereső-térkép PRO: a Légtérkereső-térkép PRO verziója abban az esetben használható térítésmentesen az arany fokozatú tagság esetén, ha a szolgáltatás megrendelése (Fiók létrehozása) során a Felhasználó a fizetési folyamat megszakítja és e-mailben jelzi a Szolgáltató részére a hozzáférési igényét a térítésmentes Légtérkereső-térkép PRO-hoz.
 4. Számlázás és fizetési feltételek: A szolgáltatást a tagsági fokozat adatlapján írt időtartamra szóló előfizetés ellenében lehet igénybe venni. Az előfizetés (szerződés) határozatlan időre szól és a már kiegyenlített előfizetési időszak végéig vagy egyébként a szerződés megszűnéséig tart. A szerződés megszűnése esetén a már megfizetett előfizetési díj nem igényelhető vissza.
 5. Fizetés banki átutalással: A szolgáltatási díjat és a számlán feltüntetett egyéb költségeket banki átutalás útján kell megfizetni a Szolgáltatónak a számlán jelzett bankszámlaszámára a számlán jelzett határidőben. Az utalás közleményében fel kell tüntetni a megrendelés azonosítószámát.
 6. Fizetés bankkártyával vagy Barion tárcával: ezt a fizetési módot a Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. em., tevékenységi engedély száma: HEN-I-1064/2013) biztosítja, ezért a Felhasználó bankszámlakivonatán a konkrét szolgáltatással kapcsolatban elfogadóhelyként nem a Szolgáltató, hanem a Barion Payment Zrt. szerepel. A bankkártya vagy Barion tárca adatai a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. 
  1. Ismétlődő fizetés: A Felhasználónak a szolgáltatás megrendelése (Fiók létrehozása) során lehetősége van beállítania az első fizetéshez megadott bankkártyaadatok (vagy Barion tárca adatainak) mentését a soron következő előfizetési díjak ismétlődő megfizetéséhez. Ez alapján a Barion Payment Zrt. a Szolgáltató (mint kedvezményezett) rendelkezése szerint terheli meg a Felhasználó bankkártyáját (vagy Barion tárcáját), amelyhez a Felhasználó részéről nem szükséges külön nyilatkozat. Az ismétlődő fizetés beállításával a Felhasználó egyúttal felhatalmazza a Barion Payment Zrt.-t, hogy az ismétlődő fizetés teljesítéséhez szükséges mértékben tárolja a Felhasználó bankkártya adatait. Az ismétlődő fizetés során a Barion Payment Zrt. nem vizsgálja a Szolgáltató rendelkezésének tartalmát és jogszerűségét, valamint az ismétlődő fizetés alapjául szolgáló konkrét szolgáltatást (szerződést). Ennek megfelelően a Szolgáltató által adott rendelkezés végrehajtásával összefüggésben keletkezett károkért a Barion Payment Zrt. a felelősségét kizárja.

 

***

 

H. A SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖS RENDELKEZÉSEI

 1. A szerződés: A szerződés az e-mailes visszaigazolásban (vagy az egyedi árajánlatban) szereplő egyedi szerződési rendelkezésekből (pl. a szolgáltatás megnevezése, mennyisége, ára, a Felhasználó számlázási adatai) és az ÁSZF-ből áll; ezek ütközése esetén az előbbi irányadó.
  1. A szerződéssel a felek között a konkrét szolgáltatás nyújtására szóló eseti megbízási jogviszony jön létre, ami alapján a Szolgáltató csak arra vállal kötelezettséget, hogy a konkrét szolgáltatást a hatályos jogszabályok szerint, szakszerűen és kellő gondossággal nyújtja a Felhasználó részére. Ebből következően a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltató teljesítésétől független várakozások bekövetkezésére (pl. arra, hogy a Felhasználó a videó kurzus igénybevétele után sikeresen elvégzi a távpilóta-képzés vizsgáját vagy megkapja a tervezett UAS-művelet végzéséhez szükséges hatósági engedélyt).
  2. A szerződés csak a visszaigazolásban (egyedi árajánlatban) meghatározott szolgáltatásra vonatkozik, az nem terjed ki a szolgáltatáshoz egyébként kapcsolódó/kapcsolható hatósági eljárásokban való közreműködésre vagy a hatóság előtti nyilatkozattételre (pl. a távpilóta-képesítés megszerzését elősegítő kurzus nem foglalja magában az UAS-művelettel kapcsolatos hatósági ügyintézést).
  3. Információadás: A Felhasználó köteles a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez (a Szolgáltató megítélése szerint) szükséges minden információt pontosan megadni. A Szolgáltató nem ellenőrzi a megadott információk pontosságát, továbbá azt sem, hogy a Felhasználó megfelel-e a szolgáltatással érintett tevékenységre vonatkozó jogszabályi követelményeknek.
  4. A szerződés elektronikus úton kötött, nem írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató iktat és az utólag hozzáférhető, a szerződés iktatása száma a megrendelés azonosítószáma (hatósági ügyintézés esetén az ügyintézés egyedi azonosítója). A szerződés nyelve magyar, annak időbeli hatálya a koankrét szolgáltatás teljesítéséhez igazodik. A szerződésre a magyar jog, az abban nem rendezett kérdésekben a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok irányadók. A Szolgáltató nem áll magatartási kódex hatálya alatt.
  5. A szerződés kapcsán kizárásra kerül: 1. a konkrét szolgáltatás és annak szolgáltatási díja közötti, feltűnő értékaránytalanságra alapozott megtámadási jog (kivéve, ha a Felhasználó fogyasztónak minősül); 2. a felek esetleges korábbi üzleti kapcsolatában, vagy a szolgáltatással érintett üzletágban széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott gyakorlat vagy szokás. A szerződés – annak létrejöttével – felvált minden, a Felhasználó és a Szolgáltató (a felek) között korábban és a konkrét szerződés tárgyában esetlegesen létrejött megállapodást.
  6. Ha a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen/hatálytalan lenne, vagy azzá válna, akkor az érvénytelen/hatálytalan rész nem hat ki az egész szerződésre, kivéve akkor, ha az érvénytelen/hatálytalan rész nélkül a felek a Szerződést nem kötötték volna meg. Ilyen esetben a felek az érvénytelen/hatálytalan részt olyan rendelkezéssel pótolják, amely az érvénytelen rész jogi/gazdasági céljához a legközelebb áll.
  7. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szerződés megkötésének megtagadására, ha (többek között): 1. a Felhasználó a szolgáltatással egyező, vagy azzal nagymértékben hasonló üzleti tevékenységet végez, vagy ilyenben érdekelt; 2. a Felhasználó által megjelölt hatósági ügyintézés iránti igény (pl. eseti légtér igénylése) jogszabályba ütközik, szakmailag nem indokolt vagy nem támogatható, vagy egyébként sérti a rugalmas és méltányos légtérfelhasználás alapelveit; 3. azt a Szolgáltató saját üzleti érdekei és üzleti titkának védelme egyébként indokolja.
  8. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljesítéséhez alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni.
 2. Kupon beváltása: A szolgáltatás megrendelése során beváltott kuponnal a konkrét szolgáltatás díja a kuponon szereplő összeggel csökken. A kupon a Szolgáltató által külön meghatározott feltételekkel, formában, felületen és időtartamban szerezhető meg és váltható be. A kupon beváltása csak azon szolgáltatásoknál lehetséges, ahol ez a lehetőség a konkrét szolgáltatás adatlapján (megrendelési űrlapon) szerepel. Ha a kupon megjelöli azt a konkrét szolgáltatást, amelyre az beváltható, akkor a kupon más szolgáltatásra nem váltható be.
  1. A szolgáltatás megrendelése során csak egy kupon váltható be, a kuponok egymással vagy más kedvezménnyel nem vonhatók össze. A kupon nem váltható be: 1. az érvényességi idő lejártát követően; 2. eljárási költségre; 3. készpénzre. A kupon nem minősül pénzkövetelésnek, ezért a Szolgáltató részéről fennálló követelés értékébe nem számítható be.
  2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy 1. a kupont az érvényességi idő lejárta előtt, indokolás nélkül visszavonja/érvénytelenítse, illetve, 2. a kupon megszerzésére/beváltására irányadó szabályokat vagy az ÁSZF-et megszegő Felhasználó kuponját érvénytelenítse vagy beváltását visszautasítsa. A kupon pótlását a Szolgáltató nem köteles biztosítani.
 3. Ajándékozás: A szolgáltatás ajándékozása esetén a Felhasználó a megrendelni és kifizetni kívánt szolgáltatás igénybevételét más személy részére átengedheti. A szolgáltatás ajándékozása csak azon szolgáltatásoknál lehetséges, ahol ez a lehetőség a konkrét szolgáltatás adatlapján (megrendelési űrlapon) szerepel. Ha az ajándékkártya megjelöli azt a szolgáltatást, amelyre az beváltható, akkor az ajándékkártya más szolgáltatásra nem váltható be.
  1. Az ajándékozó Felhasználó a szerződés létrejöttével válik szerződő féllé, a megajándékozott Felhasználó pedig az ajándékkártya beváltásával. Az ajándékozóra és a megajándékozottra a szerződésnek a konkrét szolgáltatás igénybevétele mértékéig irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni (pl. a szolgáltatás megrendelésével és a számlázással kapcsolatos rendelkezéseket az ajándékozóra, a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos rendelkezéseket a megajándékozottra).
  2. Az ajándékkártyát a megrendelési űrlap szerinti beváltási határidőig lehet beváltani az ajándékkártyán szereplő kóddal. Az esetlegesen hibás kódot a Szolgáltató a beváltási határidőn belül pótolja, egyebekben a Szolgálató az ajándékkártya pótlását nem köteles biztosítani. Az ajándékozó Felhasználó felelős az ajándékkártya illetéktelen személy (nem a megajándékozott) általi felhasználásáért.
  3. Az ajándékkártya nem váltható be: 1. a beváltási határidő lejártát követően; 2. eljárási költségre; 3. készpénzre. Az ajándékkártya nem minősül pénzkövetelésnek, ezért a Szolgáltató részéről fennálló követelés értékébe nem számítható be.
 4. A szerződés megszűnése: A szerződés automatikusan megszűnik: 1. a megrendelt szolgáltatás teljesítésével (pl. előfizetés lejárata); 2. a Szolgáltató vagy a Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével (elhalálozásával); 3. a szerződés lehetetlenülésével (pl. a jogszabályi követelmények változása miatt a szolgáltatást nem lehet a továbbiakban nyújtani). Egyebekben a szerződés megszüntethető közös megegyezéssel vagy azonnali hatályú felmondással. A Felhasználó bármikor jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést (ilyennek minősül a Fiók felhasználói törlése és az előfizetés-alapú szolgáltatás előfizetésének lemondása). 
  1. A Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést (többek között), ha: 1. a Felhasználó megsértette a szerződésben (ÁSZF-ben) foglaltakat; 2. a (fogyasztónak nem minősülő) Felhasználó adószámát felfüggesztették/törölték; 3. jogszabály, hatóság vagy bíróság erre irányuló kötelezése nyomán.
  2. A szerződés megszűnését követő 3 napon belül: 1. a Felhasználó köteles teljesíteni a még fennmaradó fizetési kötelezettségeit; 2. megtéríteni a felmondással a Szolgáltatónak esetlegesen okozott kárt akkor, ha a felmondásra nem a Szolgáltató szerződésszegése miatt került sor.
 5. Számlázás és fizetési feltételek:
  1. A Honlapon szereplő szolgáltatási és eljárási díjak tájékoztató jellegűek, azok forintban értendők, a belföldi ÁFA-t tartalmazzák. A szolgáltatási díjak nem tartalmazzák az esetleges eljárási díjakat. Az árváltoztatás jogát a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolása (egyedi árajánlat) megküldéséig fenntartja, ideértve azt az esetet is, ha a Honlapon nyilvánvalóan hibás (pl. 0 Ft-os vagy 1 Ft-os) ár került feltüntetésre.
  2. A szolgáltatási díjra vonatkozó fizetési kötelezettség: 1. online szolgáltatás esetében a megrendeléssel keletkezik, amelyre a megrendelő űrlap is figyelmeztet; 2. egyéb esetben a konkrét szolgáltatásra adott egyedi árajánlat elfogadásával keletkezik. A szolgáltatási díj megfizetése a szolgáltatás igénybevételének feltétele. A szolgáltatási díj a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírással tekinthető megfizetettnek. A szolgáltatási díj és a számlán feltüntetett egyéb költségek minden esetben forintban kerülnek jóváírásra. A nem forintban (devizában) vezetett bank- vagy hitelszámlához tartozó bankkártyával történő fizetés esetében a devizáról forintra váltást a Felhasználó kártyakibocsátó bankja végzi el az általa alkalmazott árfolyamon, amelyre a Szolgáltatónak nincs ráhatása.
  3. A Szolgáltató a szolgáltatási díjra akkor is jogosult, ha az eljárása nem vezetett eredményre (kivéve, ha felróhatóan járt el). Ha a szerződés a szolgáltatás teljesítése előtt szűnt meg, a Szolgáltató a szolgáltatási díjnak a tevékenységével arányos részét jogosult kiszámlázni és azt a Felhasználó köteles megfizetni.
  4. Számla kiállítása: A Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásról elektronikus számlát állít ki és küld meg e-mailben a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak. A Szolgáltató a Honlapon megjelölt összegű adminisztrációs (ügyintézési) díjat jogosult felszámolni abban az esetben, ha a Felhasználó papíralapú számlát és annak postázását, vagy a Szolgáltató által használt számlázási programtól eltérő számlázási módot igényel (pl. a vállalatirányítási rendszerben történő adatrögzítés miatt).
  5. Fizetési módok: A szolgáltatási díjat a konkrét szolgáltatásnál írt módon lehet megfizetni. Ha a konkrét szolgáltatáshoz Fiók tartozik, a fizetési mód a Fiókon belül módosítható. Egyes fizetési mód választása esetén a kártyakibocsátó bank külföldi tranzakciós díjat vagy egyéb, a fizetéshez kapcsolódó költséget számíthat fel, ezekről a kártyakibocsátó bank tud tájékoztatást adni. Online fizetési mód esetén nem kérhető papíralapú számla kiállítása.
  6. Késedelmes fizetés esetén a Felhasználó köteles a szolgáltatási díj után a mindenkori jegybanki alapkamat +4% mértékű késedelmi kamatot fizetni minden késedelemmel érintett nap után.
 6. Kapcsolattartás és értesítési kötelezettség: A felek kötelesek egymással együttműködni és egymást minden olyan körülményről késedelem nélkül értesíteni, amely a szerződés teljesítése szempontjából lényeges (pl. felhasználói adatok javítása/megváltozása, az online szolgáltatás vagy a Fiók kapcsán észlelt szokatlan/jogosulatlan tevékenység jelzése).
  1. A postai levelet ajánlottan és tértivevénnyel kell megküldeni kell megküldeni és az a tértivevény szerinti napon minősül kézbesítettnek (az átvétel megtagadása esetén a kézbesítés megkísérlésének napján; „nem kereste” jelzés esetén a kézbesítés 2. megkísérlésének napját követő 5. munkanapon; „ismeretlen” vagy „elköltözött” jelzés esetén a kézbesítés megkísérlésének napját követő 5. munkanapon).
  2. Az e-mail az olvasási visszaigazolás szerinti időpontban, ilyen visszaigazolás hiányában a küldéstől számított 72 óra elteltével minősül kézbesítettnek. Az e-mail törzsszövege és az sms nem minősül írásbeli nyilatkozatnak, a közösségi médiafelületen keresztül küldött üzenet nem minősül e-mailnek.
  3. A Szolgáltató nem felel azért, ha a Felhasználónak küldött üzenet (nyilatkozat) a Szolgáltatón kívül álló okból nem, vagy nem megfelelően kerül kézbesítésre (pl. 1. a Felhasználó e-mail fiókja telített, elérhetetlen, hibásan vagy egyáltalán nem működik; 2. a Felhasználó e-mailszolgáltatója a Szolgáltató e-mailjét levélszemétként azonosítja; 3. a Felhasználó internet- vagy e-mailhasználatát az internet-, e-mail- vagy közműszolgáltató, illetve hatóság vagy bíróság korlátozza).
 7. Üzleti titok megőrzése: A jelen fejezet szerinti titoktartási kötelezettség megfelelően irányadó a Szolgáltatóra is, ha a fogyasztónak nem minősülő Felhasználó az üzleti titkát megosztja a Szolgáltatóval. A szolgáltatáshoz és a Szolgáltató gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden bizalmas adat üzleti titoknak minősül (pl. a Felhasználó által nem ismert, vagy a Felhasználóval nem nyilvánosan közölt adat, információ, ajánlat). A Felhasználó (ideértve a jogutódját és nevében eljáró más személyt is) köteles a Szolgáltató részéről átadott üzleti titkot a hozzáféréstől kezdődően időkorlátozás nélkül megőrizni. A Felhasználó az üzleti titkot a Szolgáltató által megjelölt céltól eltérő célra sem közvetve, sem közvetlenül nem használhatja fel, és illetéktelen személy (nyilvánosság) részére nem teheti hozzáférhetővé. Nem minősülnek a titoktartási kötelezettség megsértésének a következők: 1. az üzleti titkot a szerződés teljesítése érdekében közlik harmadik személlyel (pl. hatóság, könyvelő); 2. az üzleti titok közlését jogszabály, hatósági döntés vagy bírósági határozat írja elő; 3. az üzleti titok az átadás/átvétel időpontjában már nem minősül üzleti titoknak. 
 8. Vitarendezés: A szerződés nyomán keletkező jogvitájukat a felek elsődlegesen békés, peren kívüli tárgyalás útján kötelesek megkísérelni rendezni, amelyre legalább 30 napot biztosítanak. A jogvita peres úton történő eldöntésére a felek kikötik a magyar bíróságok kizárólagosan joghatóságát, továbbá a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekre a Budai Központi Kerületi Bíróság, a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekre a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét. Szerzői jogi jogvita esetén a felek jogosultak a Szerzői Jogi Szakértő Testülettől (SZJSZT) szakvéleményt kérni, illetve a SZJSZT-n belül működő egyeztető testület eljárását kezdeményezni: ezen esetekre a felek lehetőség szerint kérik az eljáró szervet az eljárási iratok bizalmas kezelésére.
 9. A Honlap és az online szolgáltatások: 
  1. Az online szolgáltatás csak a Szolgáltató által biztosított felületről, a Szolgáltató által biztosított vagy ajánlott alkalmazáson keresztül és a szerződés keretein belül vehető igénybe. Tilos az online szolgáltatások igénybevétele és a Honlap használata során, továbbá az ezeken közvetített tartalmak és az ezek működését segítő szoftverek, adatbázisok vonatkozásában: 1. jogsértő, harmadik személy jogát sértő, jóerkölcsbe/jóízlésbe ütköző vagy egyébként az emberi méltóságot sértő (diszkriminatív), valamint más felhasználók részvételét zavaró/akadályozó magatartás tanúsítása, vagy ilyen, illetve egyébként kéretlen tartalom feltöltése/megosztása (ideértve a nem szakmai jellegű véleménynyilvánítást is); 2. ezek működésének, funkcióinak vagy az azokon tárolt adatoknak befolyásolása (pl. 2a. ezek rögzítése, letöltése, tárolása, megosztása, közvetítése, manipulálása, megkerülése, túlterhelése, legyengítése, visszafejtése/szétszerelése, modellezése, feltörése; 2b. automatizált webrobot, továbbá jogsértő, kártékony, vagy a megfelelő működést akadályozó adat, kód, vírus, szoftver elhelyezése, feltöltése; 2c. adatbányászás, adatgyűjtés vagy adatkinyerés végzése).
  2. A szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató által a Honlapon vagy a közösségi médiában (adminisztrátorként vagy egyébként) közzétett információk kizárólag tájékoztatásul és illusztrációként szolgálnak. Ezek az információk nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak, ajánlásnak, tanácsadásnak és semmilyen jogcímen nem képezhetik alapját a Szolgáltatóval szembeni követelésnek. Ezek az információk csak akkor képezik a szolgáltatás részét, ha az a szolgáltatás tartalmából és céljából egyértelműen következik és a Szolgáltató ekként hivatkozik rá. A Szolgáltató nem felel olyan tartalomért, amely a Honlapról hiperlinken keresztül érhető el.
  3. Karbantartás: A Szolgáltató jogosult a Honlap és az online szolgáltatások elérhetőségét ideiglenesen korlátozni vagy elérhetetlenné tenni fejlesztés, karbantartás vagy jogszabályi, bírósági, hatósági előírás, továbbá előre nem láthatóan jelentkező hiba esetén. A karbantartás/hibajavítás okáról, időpontjáról és várható időtartamáról a Szolgáltató lehetőség szerint késedelem nélkül értesíti a Felhasználót. A Honlap működése során tapasztalt hibát a Felhasználó e-mailen jelezheti a Szolgáltatónak, aki a hibabejelentést késedelem nélkül kivizsgálja és szükség esetén felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot.
  4. Technikai feltételek biztosítása: A Felhasználó felelős azért, hogy biztonságos internetkapcsolatot és a Fiókhoz erős jelszót használjon, valamint az online szolgáltatások igénybevételéhez szükséges technikai feltételeket (pl. webkamera, megfelelő sávszélességű internetelérés, szükséges szoftverek telepítése). A Felhasználó ezeket a feltételeket a saját költségén és kockázatára köteles biztosítani. 
  5. Felelősség a Fiókért és a belépési adatokért: A Felhasználó felelős azért, hogy a Fiók bejelentkezési adatait, valamint az online szolgáltatások belépési adatait (pl. csatlakozási/letöltési link) bizalmasan kezelje. A Felhasználó az ilyen, online szolgáltatáshoz használt azonosítókat harmadik félnek nem adhatja át. A Felhasználó felelős a Fiókba általa feltöltött tartalomért, valamint azokról a biztonsági másolat készítéséért. A Fiók bármely okból történő megszüntetése esetén a Szolgáltató jogosult a Fiókban rögzített adatokat haladéktalanul törölni. Az ilyen adattörlés nyomán a Felhasználó nem jogosult díjcsökkentésre (kompenzációra) vagy kártérítésre.
 10. A Szolgáltató felelősség-korlátozása:
  1. A Szolgáltató a konkrét szolgáltatást a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó hatályos jogszabályok és a Felhasználó utasításai szerint nyújtja, azt feltételezve, hogy a Felhasználó által szolgáltatott adatok és információk teljes körűek, valósak és pontosak. Függetlenül attól, hogy a Felhasználót kár vagy költségviselési kötelezettség éri-e, a Szolgáltató nem felel azért, mert 1. a vonatkozó jogszabályok a szolgáltatás teljesítését követően megváltoznak, vagy 2. a vonatkozó jogszabályok változása nyomán a konkrét szolgáltatást nem lehet a továbbiakban nyújtani; vagy 3. az illetékes hatóság értelmezése szerint a Felhasználó nem, vagy csak részben jogosult a konkrét szolgáltatással érintett tevékenység végzésére. A Szolgáltató nem felel azért, mert a Felhasználó nem, pontatlanul vagy késedelmesen szolgáltat adatot a Szolgáltató részére (ideértve azt az esetet is, amikor a Szolgáltatónak küldött üzenet a Szolgáltatón kívül álló okból nem, vagy nem megfelelően kerül kézbesítésre, pl. téves címzés miatt).
  2. Ha a konkrét szolgáltatás teljesítéséhez a Felhasználó utasítása (is) szükséges: A Szolgáltató nem felel azért, ha az előzetesen célszerűtlennek/szakszerűtlennek ítélt utasítást a Szolgáltató a Felhasználó kockázatára és költségére teljesíti (vagy ehelyett a szerződést azonnali hatállyal felmondja). A Szolgáltató nem felel azért, ha nem teljesíti a Felhasználó azon utasítását, amelynek teljesítése jogszabályba vagy hatósági határozatba ütközne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 
  3. A Felhasználó a konkrét szolgáltatást a saját felelősségére, jogi és üzleti kockázatára és költségére veszi igénybe. A Szolgáltató által átadott szakmai dokumentációban foglaltak mérlegeléséért a Felhasználó felelős. A szakmai dokumentációnak nem része a Szolgáltató részéről szóban elhangzott és legalább e-mailben meg nem erősített információ vagy a Honlapon közölt információ. A szakmai dokumentáció csak a visszaigazolásban (egyedi árajánlatban) megjelölt konkrét szolgáltatáshoz szorosan kapcsolódó hatósági eljárásban használható fel (pl. kockázatelemzés, hatósági eljárás kérelme és kapcsolódó beadványa). Jogosulatlan felhasználásnak minősül a szakmai dokumentációnak a konkrét szolgáltatással érintett hatósági eljárás ügyszámától eltérő ügyszámú hatósági eljárásban történő részleges vagy teljes felhasználása.
  4. A Felhasználó felelős azért, hogy az általa végezni kívánt tevékenységre (pl. a konkrét UAS-műveletre) vonatkozó előírásoknak megfeleljen. A Szolgáltató nem felel azért, mert a Felhasználó a konkrét szolgáltatással érintett tevékenységet nem a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások szerint végzi (pl. repülési szabályok megsértése, baleset vagy kár okozása, jogosulatlan adatrögzítés, adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása). A Szolgáltató nem felel azért, ha 1. a Szolgáltatónak fel nem róható okból a hatósági eljárás elhúzódik (pl. felfüggesztésre kerül, szünetel) és ennek következtében a Felhasználót kár éri (pl. elmaradt haszon, közvetett/biztatási kár), vagy 2. a konkrét szolgáltatás teljesítése nyomán a Felhasználó által harmadik személy vonatkozásában várt üzleti előny elmarad.
  5. Időkorláthoz kötött szolgáltatás: Ha a konkrét szolgáltatás igénybevétele időkorláthoz (pl. előfizetési időtartamhoz) kötött, akkor a Felhasználó felelős azért, hogy az időkorláton belül a konkrét szolgáltatást igénybe vegye. A szolgáltatás teljesítésével (szerződés megszűnése) a Felhasználó akkor sem jogosult a szolgáltatást a továbbiakban igénybe venni, ha az időkorlát anélkül járt le, hogy a Felhasználó a szolgáltatást igénybe vette volna (pl. a videó kurzust nem nézi meg, vagy nem használja a Légtérkereső-térkép PRO-t). Ilyen esetekben a Felhasználó nem jogosult díjcsökkentésre (kompenzációra) vagy kártérítésre sem.
 11. A Szolgáltató nem felel azért, ha a Honlap használata vagy a konkrét online szolgáltatás igénybevétele során: 
  1. a Felhasználó korlátozottan, hibákkal vagy egyáltalán nem tud hozzáférni az online szolgáltatáshoz (többek között) a következő okokból: 1. a hozzáféréshez szükséges feltételeket a Felhasználó nem biztosítja; 2. a Felhasználó a Szolgáltató közmű-, internet-, e-mailszolgáltatója, vagy más (pl. videóhívás-alkalmazást biztosító) szolgáltató körében felmerült ok miatt (pl. ingadozó adatátvitel, adatforgalmi vagy tartózkodási helyből fakadó korlátozások, harmadik féltől származó licenc alá eső szoftver használatának korlátozása); vagy 3. a Honlap karbantartása (hibajavítása) miatt; vagy 4. a Szolgáltató érdekkörén kívül eső, előre nem látható és elháríthatatlan esemény bekövetkezése miatt (pl. a Honlap ellen intézett olyan kibertámadás, amely az elvárható biztonsági védelmet meghaladja);
  2. a Felhasználót adatvesztés vagy egyéb hátrány/kár éri (pl. a Fiók-adatok illetéktelen kezekbe kerülnek);
  3. a Felhasználó közmű-, internet-, e-mailszolgáltatója, vagy más (pl. videóhívás-alkalmazást biztosító) szolgáltató bármely jogcímen díjat vagy költséget számít fel a Felhasználónak; az ilyen lehetséges díjakról vagy költségekről az adott szolgáltató tud tájékoztatást adni.
 12. A Szolgáltató szellemi tulajdonának védelme:
  1. A Felhasználó köteles a Szolgáltató szellemi tulajdonára vonatkozó minden jogát tiszteletben tartani és semmilyen jogcímen nem élhet követeléssel a szellemi tulajdon vonatkozásában.
  2. A jelen ÁSZF-ben „szellemi tulajdon”-nak minősül a Szolgáltatót megillető és (iparjogi- vagy szerzői jogi) védelemben részesíthető bármely mű, függetlenül annak adathordozójától és attól, hogy a jogi védelem ezeken ténylegesen fennáll-e. Ilyen szellemi tulajdonnak minősül például: 1. a hatósági ügyintézés során a Szolgáltató által készített szakmai dokumentáció (pl. ajánlat, tanácsadás, kockázatelemzés); 2. az online szolgáltatások során közzétett tartalmak (pl. videó kurzusok, kérdéssor/próbateszt, sablonok, ábrák, animációk, videók, szakcikkek, informatív anyagok); 3. az online szolgáltatások részét képező vagy azok működését segítő saját szoftver és adatbázis (Légtérkereső-térkép); 4. a Honlap egésze, továbbá a Honlapon vagy a közösségi médiában feltüntetett vagy megosztott szöveg (pl. leírás, összefoglaló, ismertető, blogposzt), kép, grafika, animáció, videó; 5. a Szolgáltató védjegye (pl. logó, szlogen).
  3. Felhasználási engedély (licencia): A szerződés létrejöttével a Felhasználó a konkrét szolgáltatással érintett szellemi tulajdonra felhasználási engedélyt (licenciát) szerez, amely 1. nem kizárólagos, nem átruházható, allicenciába nem adható; 2. Magyarország területére és a szolgáltatás teljesítési időpontjáig szól; 3.  a konkrét szolgáltatás jellege szerinti felhasználási módra és mértékre korlátozódik. A licenciához nem tartozó egyéb felhasználás a Szolgáltató előzetes, kifejezett engedélyéhez kötött. Az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy a Szolgáltató a szellemi tulajdonára vonatkozó bármely jogát akár részben, akár egészben, akár átmenetileg, akár véglegesen átruházná a Felhasználóra. Eltérő megállapodás hiányában a licencia ellenértékét a szolgáltatási díj tartalmazza.
  4. Jogosulatlan felhasználás: A szellemi tulajdon jogosulatlan felhasználása szigorúan tilos és haladéktalanul jogi lépések megtételét vonja maga után (pl. azonnali hatályú szerződés-felmondás, kártérítés iránti eljárás, bűncselekmény esetén feljelentés megtétele). A licencia nélküli vagy a licencián túlmenő felhasználás automatikusan a Szolgáltató szellemi tulajdonának jogosulatlan felhasználását jelenti (pl. 1. másolás, módosítás, átdolgozás, kivonatolás, többszörözés, megosztás, terjesztés, harmadik félhez vagy a nyilvánossághoz közvetítés, hasznosítás – vagy ezek kísérlete; 2. a szellemi tulajdon felhasználásával új termék/szolgáltatás létrehozása, már meglévő termék/szolgáltatás fejlesztése, bővítése, valamint az ilyen termék/szolgáltatás hasznosítása; 3. egyéb visszaélés).
  5. Referencia: A Szolgáltató szellemi tulajdonának tiszteletben tartásával a Felhasználó jogosult az igénybe vett és már teljesített szolgáltatásra referenciaként hivatkozni vagy azt másoknak ajánlani, népszerűsíteni, amelyért a Felhasználó ellenszolgáltatásra nem jogosult. A Felhasználó köteles magát egyértelműen megkülönböztetni a Szolgáltatótól a másokkal folytatott privát úton, közösségi médiafelületen vagy nyilvánosan folytatott kommunikáció során.
 13. Kellékszavatosság és kártérítés: A Szolgáltató – figyelemmel az ÁSZF felelősség-korlátozó rendelkezéseire – kellékszavatossággal tartozik akkor, ha felróhatóan járt el a konkrét szolgáltatás teljesítése kapcsán (pl. az online szolgáltatás a Szolgáltató felróható hibájára visszavezethetően folyamatosan legalább 5 napon keresztül nem elérhető). Ilyen esetben a Felhasználó csak a szolgáltatási díj arányos csökkentését kérheti. A Felhasználó nem jogosult a szolgáltatási díj arányos csökkentésére vagy kártérítésre: 1. az online szolgáltatás ingyenesen igénybe vehető időszaka alatt, vagy 2. ha a hiba kapcsán a Szolgáltató a felelősségét kizárta, vagy 3. ha a hiba oka a Felhasználónak felróható (pl. az online szolgáltatást nem rendeltetésszerűen veszi igénybe). A Szolgáltató kártérítési felelősségének maximuma a konkrét szolgáltatás díja (ide nem értve a szándékos károkozás esetét).
 14. Jogsértő felhasználói magatartás: A konkrét szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeinek (ideértve a jelen ÁSZF-et is) megsértése esetén a Szolgáltató – egy alkalommal történő figyelmeztetést követően – jogosult a Felhasználót az online szolgáltatásból (pl. Fiókból) a Felhasználót kizárni vagy részvételét korlátozni (felfüggeszteni) akkor, ha a figyelmeztetés ellenére a Felhasználó nem hagy fel a jogsértő magatartásával. A kizárás vagy felfüggesztés az eset kivizsgálásáig, de legfeljebb 72 óráig tart, annak idejére a Felhasználó nem jogosult díjcsökkentésre (kompenzációra) vagy kártérítésre. Ismételt kizárás vagy felfüggesztés esetén a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést. 

 

I. FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYOK

 1. A jelen fejezetet csak akkor kell alkalmazni, ha a Felhasználó fogyasztónak minősül, azaz természetes személyként csak szabadidős célú (gazdasági célú használattal össze nem függő, és nem állami szerv feladatának végrehajtása érdekében végzett) UAS-művelet kíván végezni (ld. 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről, 71. § 56. pont). A jelen fejezet és az ÁSZF egyéb rendelkezései közötti eltérés esetén a jelen fejezet irányadó. A jelen fejezet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mintatájékoztatója alapján készült.
 2. Panaszkezelés: A szolgáltatással kapcsolatos kérdésével, panaszával a Felhasználó telefonon, írásban vagy e-mailben fordulhat a Szolgáltató ügyfélszolgálatához az ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségeken. „Panasz”-nak minősül a fogyasztó azon bejelentése, amelyben az állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, vagy a Szolgáltató azzal kapcsolatos eljárása nem felel meg a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek vagy a szerződésben foglaltaknak (pl. ilyen a minőséggel, számlázással kapcsolatos észrevétel, kifogás). A panaszt szóban telefonon, postai levélként vagy e-mailben lehet benyújtani a Szolgáltatónak az ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségeken. A panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal iktatja.
  1. Telefonon előadott panasz: A telefonon előadott panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. A panaszról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amely tartalmazza a Felhasználó nevét, címét, a panasz előterjesztésének idejét és módját, a panasz részletes leírását és az azokat alátámasztó dokumentumokat (vagy ezekre történő hivatkozást), továbbá a Szolgáltatónak a panasszal kapcsolatos állásfoglalását (ha a panaszt azonnal ki tudja vizsgálni), valamint a jegyzőkönyvet felvevő munkatárs aláírását, a jegyzőkönyv keltezését és a panasz egyedi azonosítószámát.
  2. E-mailben vagy írásban előadott panasz: Az e-mailben vagy írásban előadott panaszt a Szolgáltató a beérkezést követő 30 napon belül megvizsgálja és írásban megválaszolja. Ha a Szolgáltató a panasznak részben vagy egészben helyt ad, akkor a válaszadással egyidejűleg megteszi a szükséges intézkedéseket a panaszban foglaltak orvoslására. Ha a Szolgáltató a panaszt részben vagy egészben elutasítja, akkor az indokolással ellátott válaszában tájékoztatja a Felhasználót az elutasítás okáról, továbbá az egyéb jogérvényesítési lehetőségekről (békéltető testülethez fordulás, fogyasztóvédelmi hatósági eljárás kezdeményezése, bírósági peres eljárás kezdeményezése).
  3. Békéltető testület: Ha a Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatban felmerült kifogását nem tudta rendezni a Szolgáltatóval, akkor jogosult békéltető testülethez fordulni. A békéltető eljárás gyors, ingyenes és egyszerű, bírósági eljáráson kívüli vitarendezés, amelynél a Szolgáltatónak együttműködési kötelezettsége van, azaz köteles részt venni az eljárásban. A békéltető testületi eljárásról további információk a [fogyasztovedelem.kormany.hu] oldalon találhatók. A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei: Budapesti Békéltető Testület (postai cím: 1253 Budapest, Pf.:10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; telefon: +36-1-488-21-31; honlap: https://bekeltet.bkik.hu/).
  4. Online vitarendezési platform: A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a Szolgáltatóval szemben fennálló vitáját az online vitarendezési platform igénybevételével rendezze. Az eljárásról további információkat a [fogyasztovedelem.kormany.hu] oldalon és [itt] találhat.
 3. Tájékoztatás a kellékszavatosságról:
  1. Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával? A Felhasználó akkor érvényesíthet kellékszavatossági igényt a Szolgáltatóval szemben, ha a Szolgáltató hibásan teljesített.
  2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján? A Felhasználó csak a szolgáltatási díjnak a hiba mértékével arányos csökkentését kérheti. A Ptk. szerinti kellékszavatossági jogok közül a „kijavítás”, „kicserélés”, illetve az „elállás” nem értelmezhetők a szolgáltatás jellegére figyelemmel, ezért ezek a kellékszavatossági jogok nem gyakorolhatók.
  3. Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét? A Felhasználó köteles a szolgáltatás hibáját annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl a Felhasználó már nem érvényesítheti a kellékszavatossági igényét. 
  4. Kivel szemben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét? A Szolgáltatóval szemben.
  5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jog érvényesítésének? A szerződés teljesítésétől számított 6 hónapon belüli kellékszavatossági igény-érvényesítésének nincs egyéb feltétele a hiba közlésén túl akkor, ha a Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta a részére. A szerződés teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban a Felhasználó köteles bizonyítani a hiba meglétén túl azt is, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a szerződés teljesítésének időpontjában is létezett.
 4. A felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás:
  1. Felmondási jog: A Felhasználó indokolás nélkül felmondhatja a szerződést a szerződés megkötésének napjától kezdődő 14 napon belül (felmondási határidő), a felmondási nyilatkozatot ezen határidő lejárta előtt lehet megküldeni a Szolgáltató részére. A felmondási nyilatkozat megérkezését a Szolgáltató e-mailen haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználónak.
  2. Felmondási nyilatkozatminta: Ha a Felhasználó fel kívánja mondani a szerződést, akkor köteles a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni a Szolgáltatónak (postán a Szolgáltató postai címére, vagy elektronikusan az e-mail címére; telefonszám: +36704505960). A felmondás az alábbi nyilatkozat-mintával is megadható (a kipontozott részeket a Felhasználónak kell kitöltenie).

Papíralapú nyilatkozat esetén:

Címzett: Légtér Tréning hu Kft. (1112 Budapest, Kőérberki út 36/A.)


Alulírott kijelentem, hogy ezúton gyakorlom felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szolgáltatás megnevezése/azonosítója: [a szolgáltatói visszaigazolás alapján]

Szerződéskötés időpontja: [a szolgáltatói visszaigazolás megérkezésének napja] 

Felhasználó neve:

Felhasználó címe:

Felhasználó aláírása:

Keltezés:

E-mailben küldött nyilatkozat esetén:


Címzett: Légtér Tréning Kft. (legter@legter.hu)

Alulírott kijelentem, hogy ezúton gyakorlom felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szolgáltatás megnevezése/azonosítója: [a szolgáltatói visszaigazolás alapján]

Szerződéskötés időpontja: [a szolgáltatói visszaigazolás megérkezésének napja] 

Felhasználó neve:

Felhasználó címe:

  1. Lemondás a felmondási jogról: A Felhasználó nem gyakorolhatja a felmondási jogát akkor, ha a kifejezetten kérte a Szolgáltatótól, hogy a szolgáltatás (szerződés) teljesítését már a felmondási idő lejárta előtt kezdje meg és egyúttal tudomásul vette azt, hogy a szerződés teljesítésének megkezdésével elveszíti így a felmondási jogát.
  2. A felmondás joghatása: Ha a Felhasználó kifejezetten kérte a Szolgáltatótól, hogy a szolgáltatás (szerződés) teljesítését már a felmondási idő lejárta előtt kezdje meg anélkül, hogy a felmondási jogáról lemondott volna, akkor a felmondása esetén a Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltatónak a szerződés megszűnésének időpontjáig (a felmondási nyilatkozat megérkezéséig) teljesített arányos szolgáltatási díjat és költségeket. A Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által megfizetett szolgáltatási díj azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

***